Socialdemokraterna

Svar från Socialdemokraterna


Fråga 1
Vilka är de viktigaste förslagen för klimatarbetet i Täby som ert parti har stöttat eller lagt fram under den pågående mandatperioden? Hur mycket har/kommer utsläppen minska jämfört med om dessa åtgärder inte genomförts?


Socialdemokraterna i Täby stöttar alla de eventuella förslag som den styrande alliansen lägger fram vad gäller kommunens klimatomställningsarbete. De har dock inte varit så många. 

Vi driver istället, sen många år tillbaka, egna frågor genom motioner och interpellationer i KF och vi har fått bifall för en del; till exempel cykelplan, grönt bokslut och flerbostadshus i trä.


Våra förslag:

 • En egen kommunal energi- och klimatrådgivare, som vi avsätter pengar för i vår skuggbudget.
 • En anslutning till föreningen Klimatkommunerna. Ett medlemskap kostar 40 000 kronor per år. Täbys kommunledning anser det för dyrt.
 • En miljöcertifiering av Täby kommun. 
 • Bildandet av ett internt nätverk, efter förebild från Klimatprotokollet i Uppsala.
 • Täbys miljö/klimatprogram ska ha kvantifierbara mål.
 • Hållbara transporter. Täbys invånare måste minska sitt bilåkande. En utökad kollek-tivtrafik krävs. Bättre snöröjning, till exempel, ingår också i hållbara transporter.
 • Cykelfrämjande åtgärder.
 • Indelning av kommunen i olika hemtjänstzoner vilket medför att personalens bilresande reduceras. Deras arbetsmiljö förbättras också.


Fråga 2
Vilka är de viktigaste förslagen som ert parti har för kommande klimatarbete i Täby under resterande två år av mandatperioden? Hur mycket kommer utsläppen att minska jämfört med om dessa åtgärder inte genomförs?


Socialdemokraterna fortsätter att driva de frågor som ovan räknats upp. De har alla avslagits av majoriteten i kommunfullmäktige. Våra kompletterande förslag för resten av mandatperioden:

 • Täby bör upprätta en tydlig klimat- och miljöinriktad upphandlingspolicy.
 • Den cirkulära ekonomin är, till skillnad från köp-slit-och-släng-attityden, ett viktigt sätt att minska vår i många fall onödiga produktion och konsumtion.
 • Delningsekonomin handlar om att dela eller hyra saker istället för att köpa; till exempel bil- och cykelpooler eller att samåka till arbetet eller samäga maskiner och verktyg
 • En trafikstrategi som tydligt respekterar kommunens klimat/miljöplan. En planerad vägsträcka som går emot befintlig miljöplan ska helt enkelt inte byggas!


Fråga 3
Vilka anser ni är de viktigaste konkreta förändringarna som bör genomföras i Täby, med tanke på klimatet, under de kommande tio åren? Vad tänker ni er att kommunen ska göra för att dessa förändringar ska komma till stånd? Hur stor procentuell minskning av växthusgas-utsläppen skulle de förändringar ni föreslår ge upphov till, jämfört med 2020 års nivåer?


 • Klimatrådgivare.
 • Hållbara transporter. Här krävs ett ställningstagande från kommunen för att minska på bilåkandet.
 • Skarpa klimatmål inom det egna geografiska området. Kommunen erkänner egen rådighet. Klimatneutralitet till 2030 för egen verksamhet och 2040 för hela kommunen.
 • Miljövänligt arbets- och livssätt premieras i samhällsplaneringen.
 • Skärpt upphandling.
 • Kommunen underlättar för en minskad överkonsumtion.
 • Tydligare kommunikation till medborgarna. Betyder att kommunledningen måste ta tydlig ställning FÖR klimatarbetet, för att sen kommunicera det. (Tyvärr en partipolitisk fråga.)