Rapport från kommun-fullmäktige

Rapport från kommunfullmäktige

Täby kommunfullmäktige har möten 10 gånger om året. Vad sägs egentligen om hållbarhet under dessa möten? Stilla din nyfikenhet och läs våra refererat! Vi strävar efter att sakligt och neutralt återge protokollens innehåll (vill du läsa originaldokumenten så finns de här). 


Kommunfullmäktige 7 februari 2022


Cirkulärt byggande - Interpellation från Jan Boman (S)

"Är du beredd att ta ett initiativ här i Täby för att utarbeta en handlingsplan för cirkulärt byggande?" Frågan ställs av Jan Boman (S) till stadsbyggnadsnämndens ordförande Johan Algernon (M). JB refererar till att Stockholms stad arbetar med en sådan handlingsplan, samt ska inrätta ett cirkulärt centrum med syfte att samla in erfarenheter och utveckla arbetsmetoder för att förverkliga planen, och JB önskar en liknande plan i Täby. Med cirkulärt byggande menar JB att material som används i byggnader ska kunna återanvändas samt att material som blir över vid byggnation ska användas i andra projekt. JA svarar att förslaget till den nya översiktsplanen (som beräknas bli antagen i vår) redovisar fem övergripande och vägledande mål för ett hållbart Täby. I det dagliga arbetet med verksamhetsplanen kommer mer mätbara mål att tas fram. Någon separat handlingsplan för cirkulärt byggande är däremot inte aktuell. Vid de upphandlingar som kommunen gör avseende fastigheter och infrastruktur ställs idag olika typer av krav vid renovering, rivning och nybyggnation. Specifika krav, som exempelvis återanvändning av överblivet material, kan dock leda till att garantier inte gäller och går därför inte att ställa. JA konstaterar också att Täby kommuns egen byggverksamhet är liten i förhållande till Stockholms stad, som har flera bolag som bygger bostäder. Kommentar från EHT: Vi ser inte att de fem hållbarhetsmålen i verksamhetsplanen ger någon ledning vad gäller cirkulärt byggande. Vi ser därför mycket fram emot att dessa översiktliga och relativt abstrakta mål bryts ned till mer mätbara mål. Stockholms stads handlingsplan tycks inte enbart röra de byggnationer som drivs av stadens egna bolag, utan tycks även syfta till att undersöka och fastställa vilka krav en kommun kan ställa vad gäller cirkulärt byggande. Eftersom cirkulärt byggande och kravställning i samband med detta är ett nytt sätt att arbeta på, skulle vi önska att Täby samarbetar med andra kommuner i denna fråga, t ex med Stockholms stad. 


Trafikbelastning från nybyggda arbetsplatser - Motion från Steven Jörsäter (SD)

Med anledning av att Erik Andersson i början av 2021 intervjuades i Swebb-TV har Steven Jörsäter (SD) ställt frågan om vilken trafikbelastning de nybyggda arbetsplatser som förväntas uppstå i Täby kommer att resultera i. Motionären undrar om kommunen gjort någon modell för vilka trafikmängder de nya arbetsplatserna kommer att generera, och var de sannolikt många bilburna arbetspendlarna ska parkera (motionären kommer inte med något förslag, utan ställer enbart en fråga). Kommunledningskontoret svarar att de trafikmodeller man använder visar att ja, trafiken kommer att öka till följd av ökad befolkning och fler arbetstillfällen. Fördelen med fler arbetstillfällen i kommunen är dock att fler täbybor kan arbeta här, med större möjlighet att välja bland fler transportslag. En ökad arbetspending i Täby förutspås, men huvusakligen i den riktning där det idag finns ledig kapacitet. Kommunfullmäktige beslutar att ingen ytterligare åtgärd ska vidtas. Kommentar från EHT: Att kommunen arbetar för att fler täbybor ska kunna jobba lokalt är strålande, och vi ser mycket positivt på en framtid där det finns fler möjligheter till arbete nära hemmet. Det är viktigt att kommunen också arbetar för att det ska vara minst lika lätt att ta sig till de nya arbetsplatserna med cykel och kollektivtrafik som med bil. 


Förbered Täbys trafiksystem för Förbifart Stockholm - Motion från Steven Jörsäter (SD)

Steven Jörsäter (SD) har föreslagit att en utredning tillsätts med ambition att planera för projekt som förbereder Täbys trafiksystem för Förbifart Stockholm, och i synnerhet för att förbättra tillgängligheten till Norrortsleden. Kommunledningskontoret svarar att arbetet med att planera för projekt som förbereder Täbys trafiksystem för Förbifarten redan pågår, och de stråk som har prioriterats under år 2020/2021 är Täbyvägen, Vikingavägen och Stora Marknadsvägen. Även Trafikverket har föreslagit en åtgårdspaket för att bland annat förbättra tillgänglighet och framkomlighet på Norrortsleden och omkringliggande delar. Kommunfullmäktige beslutar att motionen inte föranleder några ytterligare åtgärder.


Kommunfullmäktige 13 december 2021


Utlys klimatnödläge i Täby kommun - Motion från MP och Annica Gryhed (-)

Annica Gryhed (-) och Eva Pethrus (MP) föreslår i en motion från februari 2021 att kommunen utlyser klimatnödläge. I december 2020 uppmanade FNs generalsekreterare António Gueterres alla världens ledare att utlysa klimatnödläge tills dess koldioxidneutralitet har uppnåtts.  I november 2019 antog EU-parlamentet en deklaration med samma innebörd. AG och EP föreslår även i motionen att kommunen bjuder in alla föreningar, organisationer, företag och kommunmedborgare för att samverka och tillsammans kunna ta nödvändiga steg i klimatomställningen. Man menar att ett första steg i omställningen är att de folkvalda tydligt uttrycker klimatkrisens magnitud. Hållbarhetschef Gregor Hackman och Kommundirektör Katarina Kämpe föreslår i ett tjänsteutlåtande att motionen avslås, vilket fullmäktige också beslutar. Detta motiveras med att kommunen redan arbetar målmedvetet och konkret för att minska klimatbelastningen från den egna verksamheten samtidigt som en samverkan redan sker med företag, föreningar och invånare. Man bedömer att en överväldigande majoritet av kommunmedlemmarna i Täby medverkar på olika sätt i den accelererande omställning som krävs av framför allt energisystem och transporter. Att utlysa klimatnödläge skulle i detta läge framstå som en symbolisk åtgärd utan någon effekt. I tjänsteutlåtandet framhålls följande:

  •  Värmeförsörjningen i kommunens fastigheter har till 99 % konverterats till förnybar värmepumpsdrift, fjärrvärme eller biobränslen
  • 45 % av fordon ägda av kommunen körs med förnybar el, biogas eller andra förnybara bränslen
  • Avfall sorteras i många av kommunens fastigheter
  • Skolorna erbjuder regelmässigt ett vegetariskt alternativ samtidigt som matsvinnet minskar
  • Matavfallet från kommunens skolor och restauranger rötas till biogas som används bl a av kommunens upphandlade enterprenör för avfallstransporter
  • Kommunen planerar för förtätning av bebyggelsen i framför allt kollektivtrafiknära lägen och cykelvägar och gångstråk byggs ut för att underlätta hållbart resande.
  • Samverkan med företag, föreningar och organisationer sker bl a genom upphandlingar där krav på förnybar och klimatsmart teknik ställs i dialog med marknadens aktörer, genom nätverksarbete, dialogmöten och seminarier, och genom aktiviteter riktade mot Täbybor.
  • Ett miljöpris delas ut årligen
  • En miljödag arrangeras i samarbete med företag och organisationer som på olika sätt verkar för en bättre miljö och lägre klimatbelastning.

Ledamöter från MP och S, samt Annica Gryhed (-), reserverar sig mot beslutet att avslå motionen.
Kommentar från EHT: Vi delar inte uppfattningen att kommunens klimatarbete är tillräckligt. Kommunen har inga kvantitativa utsläppsmål, har halkat ner 20 placeringar i rankingen årets miljöbästa kommun under mandatperioden, och har ersatt en konkret klimatfärdplan med generella skrivningar om agenda 2030 i sin översiktsplan. Vi skulle varmt välkomna initiativ till samverkan med lokala aktörer och näringsliv för ökad takt i omställningen, men vi förstår inte vad kommunen syftar på när man hänvisar till befintlig samverkan, utöver en årlig Miljödag. Klimatarbetet måste omfatta samtliga utsläpp inom kommunens geografiska gräns, och inte bara de som genereras av kommunens verksamhet. Om en utlysning av klimatnödläge är rätt väg att gå låter vi vara osagt, men ett systematiskt och forskningsbaserat arbete för att minska utsläppen i Täby saknar vi fortfarande.


Cirkulärt byggande - Interpellation

"Är du beredd att ta initiativ här i Täby för att utarbeta en handlingsplan för cirkulärt byggande?" Frågan från Jan Boman (S) till Stadsbyggnadsnämndens ordförande föranleds av att Stockholms stad har tagit fram en sådan handlingsplan, samt inrättat ett cirkulärt centrum med syfte att samla in erfarenheter och utveckla arbetsmetoder för att förverkliga planen. Med cirkulärt byggande menar interpellanten att material som används i byggnader ska kunna återanvändas samt att material som blir över vid byggnation ska användas i andra projekt. Interpellationen bordlades. 


Kommunfullmäktige 22 november 2021


Renovering av Viggbyskolan - Beslut om utökad budget

Viggbyskolans lokaler ska renoveras enligt tidigare beslut. Samtliga fönster ska bytas för att bli mer energi- och klimateffektiva, uttjänta yttertaksbeläggningar byts ut, övre våningsplan i en av byggnaderna tilläggsisoleras, installationer och belysning som till stor del är uttjänta byts ut. Den ursprungliga budgeten har visat sig otillräcklig och beslut togs om att utöka budgeten med 16% till 174 miljoner kr. Kommentar från EHT: Toppen att Viggbyskolans lokaler energieffektiviseras! En inte oansenlig del av klimatomställningen kan ske genom att  befintliga byggnader görs mer energieffektiva. Heja!


Avfallstaxa - Beslut om höjning

Under 2021 överskreds kommunens budget för avfallshantering med 2,5 miljoner. Taxan behöver därför höjas med i genomsnitt 16%. Höjningen som föreslogs, och också godtogs, är designad att slå hårdast med dem som inte sorterar ut matavfall, vilket för närvarande är 41% av hushållen i kommunen (ingen uppgift anges om andelen verksamheter som inte sorterar). Att avgifterna är lägre för hämtning av sorterat avfall, i kombination med att trenden går mot att fler börjar sortera, gör att kommunens intäkter från avfallshantering minskar. Eftersom kommunens omkostnader inte nödvändigtvis är lägre för hantering av sorterat avfall så krävs en höjning också för dem som sorterar ut sitt matavfall. I den avfallstaxa som antogs av kommunfullmäktige höjs exempelvis avgiften för osorterat avfall som hämtas vid en enfamiljsfastighet varannan vecka med 27%, medan motsvarande höjning för sorterat avfall är 14% (totalkostnaderna i detta exempel kommer att landa på 2820 kr respektive 1845 kr). I ett tjänsteutlåtande från Samhällsutvecklingskontoret framgår att upphandling av ny insamlingsentreprenör pågått under hösten 2021 och att det nya avtalet, som gäller ifårn Q2 2023, innehållar fler krav, t ex viktregistrering. Från kommunens hemsida framgår att upphandlingen vanns av Urbaser AB. SD yrkade att förslaget skulle återremitteras. 


Avfallstaxa - Uttalande från MP

Miljöpartiet kommenterar beslutet angående avfallstaxa. Enligt MP var den höjning som beslutades för de hushåll och företag som väljer att inte sortera sitt avfall för låg. Enligt miljöbalken får avgift tas ut på så sätt att "återanvändning, återvinning eller annan miljöanpassad avfallshantering främjas". Även om kommunen inte får gå med vinst på avfallshanteringen, så menar MP att pengarna från en högre taxa skulle kunna användas för att miljöanpassa avfallshanteringen i våra offentliga utrymmen.


VA-taxa - Beslut om oförändrad avgift

Beslut togs om att VA-taxan inte skulle ändras inför nästa budgetår. Resultatet för 2021 var 2,0 miljoner kr, medan man i budgeten för 2022 räknar med kostnader om 3,1 miljoner kr utöver intäkterna från VA-taxan. Resultatfonden för VA kommer således att minska under 2022. Ur ett tjänsteutlåtande från Samhällsutvecklingskontoret framgår att det pågår en utredning om VA-taxan i kommunen, som ska ligga till grund för nästa års taxa. MP reserverade sig mot beslutet, med motiveringen att Norrvatten i ett underlag pekat på att taxan behöver höjas med 4 %. Kommentar från EHT: Norrvatten är ett kommunalförbund som producerar och levererar dricksvatten till 14 kommuner i Storstockholm. (Ett kommunalförbund kan bildas mellan kommuner och regioner. Medlemmarna överlämnar kommunal verksamhet till förbundet, som är en egen juridisk person.)


Verksamhetsplan och skattesats - Beslut

Verksamhetsplanen som presenteras i "Verksamhetsplan 2022 – Täby kommun daterat den 5 oktober 2021" godtogs av kommunfullmäktige. Det beslutades också att den kommunala skattesatsen inte skulle ändras. De partier som inte hör till alliansen presenterade sina egna verksamhetsplaner och skuggbudgetar, och dessa finns att läsa under "Handlingar" på kommunens hemsida.


Kommunfullmäktige 8 november 2021


Investeringar i den fossila sektorn - Interpellation från SD

Steven Jörsäter (SD) ställer följande fråga till kommunstyrelsens ordförande Erik Anderssson (M): Kan Täbys kapital till del investeras i den fossila sektorn när och om det är förnuftigt ur ett finansiellt perspektiv? SJ oroar sig över att den nya finanspolicyn som fullmäktige antog vid förra mötet anger att investeringar i branscher som motverkar de globala hållbarhetsmålen i möjligaste mån bör undvikas. SJ skriver att "tyvärr har många banker och finansiella institut börjat misstänkliggöra och ta avstånd ifrån alla de företag som är verksamma med den livsviktiga verksamheten att utvinna, förädla och sälja fossila bränslen". SJ resonerar om att Täbys invånare kan komma att drabbas hårt av stigande energipriser i vinter, och att den nya finanspolicyn kan innebära att de dessutom kommer att hållas utanför möjligheten att via kommunens kapital ta del av de värdestegringar som kan komma att ske i den fossila sektorn. EA svarar att i princip alla kommuner idag ställer krav på att förvaltningen av deras tillgångar ska präglas av ett etiskt ansvarstagande och bidra till ökad hållbarhet. Arbetet med att nå en hållbar utveckling sker inom kommunens alla verksamheter. Även kommunens kaptitalförvaltning ska, så långt möjligt, bidra till kommunens höga ambitioner i hållbarhetsarbetet. Bedömningen av vilka branscher som ska undvikas av hållbarhetsskäl och vilka som är förnuftiga ur ett finansiellt perspektiv görs av de kapitalförvaltare som kommunen har gett i uppdrag att förvalta kommunens kapital. Kommentar från EHT: Vi uppskattar att kommunen strävar efter att dess kapitalförvaltning ska bidra till höga hållbarhetsambitioner. Vi skulle dock verkligen önska att man fattade beslut om att exkludera samtliga investeringar i den fossila sektorn. 


Höj avfallstaxan för de som medvetet väljer att inte sortera sitt avfall - Motion från MP

Amanda Pethrus (MP) har i en motion föreslagit att avfallstaxan för osorterat avfall ska fördubblas för de hushåll och företag som medvetet väljer att inte sortera sitt avfall. Kommunen skulle då kunna fokusera på ytterligare åtgärder för avfallshantering, bl a att placera ut sopkärl som tillåter sortering också i den offentliga miljön. I sitt tjänsteutlåtande föreslår Stadsbyggnadsnämnden att inga ytterligare åtgärder ska vidtas: Redan nu är den rörliga delen av avfallstaxan 80% högre för dem som inte sorterar ut sitt matavfall, och trenden går mot ökad sortering. Eftersom det kan vara svårt att komma överens i flerfamiljshus eller hitta plats för kärl för äldre fastigheter ser kommunen att en tuffare styrning vore oskälig. Nya insamlingsrutiner med tömnings- och viktregistrering införs år 2023, vilket kommer att ge bättre förutsättningar för uppföljning av sortering. Vad gäller sortering på allmänna platser finns detta på tre utomhusbad redan idag. Nästa upphandling av drift av allmänna platser sker 2024, och då vore det lämpligt att se över strukturen för papperskorgars placering och konsekvenserna av eventuell ökad sortering på allmänna platser. Stadsbyggnadsnämnden föreslår att inga ytterligare åtgärder vidtas med anledning av motionen, och det blir också kommunfullmäktiges beslut. Kommentar från EHT: Vi är positiva till ekonomiska incitament för att välja alternativ som är mindre skadliga för klimat och miljö. Dock har vi inte tillräckligt med information för att uttala oss om huruvida den nuvarande skillnaden i prissättning är optimal eller ej.


Bilda ett nätverk för att nå de globala klimatmålen - Motion från S

S genom Agneta Lundahl Dahlström, Jan Boman och Eva Lindau har föreslagit att kommunstyrelsen ska organisera ett klimatnätverk för olika verksamheter, företag, organisationer och föreningar i kommunen, för att effektivisera arbetet med Agenda 2030. Man föreslår att inspiration till ett sådant nätverk tas ifrån Uppsala kommuns klimatprotokoll, som verkat sedan 2010 och för närvarande arbetar inom områden Byggmaterialval, Energi, Hållbara godstransporter, Hållbart resande, Hållbar stadsutveckling, Jakten på plasten samt Mat och Klimat. I ett tjänsteutlåtande från kommunledningskontoret föreslår Kommundirektör Katarina Kämpe och Hållbarhetschef Gregor Hackman att motionen avslås. Man menar att Täby kommun redan idag har en nära samverkan mellan såväl lokala företag som det lokala näringslivet i olika frågor, bl a klimat och hållbarhetsfrågorna. Samverkan och dialog sker på ett naturligt sätt utan formaliserade klimatnätverk eller motsvarande sammanslutningar av symbolisk karaktär. Dessutom har kommunen ytterst liten möjlighet att påverka företagen, eftersom möjligheterna för företag och föreningar att minska klimatbelastningen till betydande grad styrs av faktorer som kommuner har liten eller ingen rådighet över. Kommunledningskontoret gör även bedömningen att det inte ingår i det kommunala basuppdraget att starta och driva den här typen av nätverk. Vidare anses det oklart hur stor reell klimatnytta projekt som Uppsalas klimatprotokoll gör, medan kostnaderna för projektet uppskattas till 1,5 - 2 miljoner kronor per år. Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. Kommentar från EHT: Baserat på vår erfarenhet* som Täbys största nätverk för klimatfrågan upplever vi inte att det finns en särskilt aktiv dialog från kommunens sida vad gäller hållbarhetsfrågor, även om det givetvis finnas en mer aktiv dialog med andra parter än oss. Vi skulle gärna se att kommunen organiserade ett forum där olika aktörer kunde mötas för att ta fram och komma överens om åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser i kommunen. Till skillnad från Kommunledningskontoret tror vi inte att ett sådant forum huvudsakligen skulle innebära att kommunen påverkade företag och organisationer, utan att också kommunen, liksom alla aktörer, skulle få hjälp att utveckla sitt klimatarbete. Vi tror dessutom att detta skulle vara möjligt att genomföra för en avsevärt lägre kostnad än 1,5 - 2 miljoner om året, då forumet åtminstone till en början skulle kunna vara betydligt mindre påkostat än Uppsalas klimatprotokoll. Vi vill också tillägga att klimatomställning bäst görs i forum där man kan ta stöd av och lära av varandra, och vi vill återigen föreslå att kommunen ansluter sig till ett nätverk för kommuner, t ex Klimatkommunerna eller Viable Cities, och/eller tar hjälp av experter på kommunal klimatomställninge, t ex ClimateView.

*Under de tre år som EHT har funnits, har kommunen tagit intiativ till kontakt med oss 1 gång, när hållbarhetsplanen i våras gick ut på remiss, utöver ett par gånger då man sökt hjälp med att informera invånarna om t ex solceller. När vi har kontaktat kommmunen har det ibland resulterat i konstruktiv dialog, i synnerhet vad gäller elbilspooler, och det uppskattar vi förstås mycket.


Kommunfullmäktige 4 oktober 2021


Varför byggs inte fler trähus i Täby - Interpellation från S

Jan Boman (S) undrar varför inga flerbostadshus i trä byggs i Täby, när detta sker och skett i andra kommuner som Stockholm, Sundbyberg, Växjö, Karlstad, Skellefteå och Uppsala. JB menar att Alliansen i Täby brukar framhålla att kommunen inte har möjlighet att styra byggföretagen, och ifrågasätter om detta kan stämma när andra kommuner har lyckats. JB nämner att träbyggande har följande fördelar: snabbhet pga effektiva industriella metoder; att klimatpåverkan reduceras på ett avgörande sätt: och att byggfelen blir försvinnande få vid fabriksbyggen. Stadsbyggnadsnämndens ordförande Johan Algernon (M) svarar att det inte stämmer att inga flerbostadshus i trä byggs i Täby: i t ex Hägerneholm har 400 lägenheter med trästomme byggts, och ambitionen är att den nya skolan i Täby park ska byggas med trästomme. I utvecklingen av Täby eftersträvas en blandad bebyggelse också vad gäller material, och ytterst är det marknadens och byggherrarnas val som styr vilka typer av byggnader som byggs, eftersom kommunen enligt plan- och bygglagen inte får ställa särkrav. Ett visst ökat intresse för att bygga stommar i trä har identifierats, något som välkomnas av kommunen Man försöker t ex anpassa detaljplaner till att tillåta den högre bygghöjd som krävs för trähus pga högre bjälklag, eftersom man önskar en teknikneutral detaljplan.


Angående Grön Resplan - Interpellation från SD

Steven Jörsäter (SD) undrar hur det kommer sig att byggherrar vid nybyggen tillåts att medvetet runda den parkeringsnorm som fastlades 2013 och som enligt SD i sig är mycket knapp. SJ menar att den Gröna Resplan som ofta tillämpas vid nybyggen möjliggör för byggherrar att, istället för att uppfylla parkeringsnormen, lägga upp ”en fantasifull plan över hur de kommande invånarna ska övertalas att inte använda sin egen bil. I vissa fall knappt ens cykel”. SJ oroar sig för att detta leder till minskad valfrihet för de nya invånarna, som pga den pressade bostadsmarknaden inte har möjlighet att fundera på konsekvenserna av parkeringsstrategin. Han undrar också vilka konsekvenser denna minskade respekt får i andra sammanhang. Stadsbyggnadsnämndens ordförande Johan Algernon (M) svarar att Grön Resplan är en del av parkeringsstrategin från 2013. Kommunens utgångspunkt är alltid att parkeringsnormen ska gälla, och att reduktion av normen endast medges då en Grön resplan godkänts av en styrgrupp.


Angående Täbys position i Aktuell hållbarhets miljöranking - Fråga från S

Jan Boman (S) noterar att Täby kommun fallit från plats 21 till plats 31 i Aktuell hållbarhets miljörankning, och att Täby nu ligger efter Danderyd, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Haninge och Huddinge. Då kommunen gett ett nekande svar på flera frågor som rör samverkan med näringslivet, undrar JB om kontakt tagits med näringslivet när det gäller cirkulär ekonomi. Kommunstyrelsens ordförande Erik Andersson (M) svarar ja på frågan. Referat från diskussionen: EA fortsätter med att klargöra att cirkulär ekonomi inte är något nytt, utan att det handlar om second hand och återbruk. Enligt EA kryllar kommunen av cirkulär ekonomi, som t ex Myrorna och Kykornas second hand, och det bästa exemplet är att kommunen direktanvisat mark för Inrego som jobbar med återbruk av elektronik. Inregos vision är ett cirkulärt centrium i Arninge - utan kommunens inblanding. JB svarar med att fråga om kommunen har ett SYSTEMATISKT samarbete med näringslivet för att utveckla cirkulär ekonomi, såsom efterfrågas i Aktuell hållbarhets miljöranking. EA svarar att kommunen kanske inte jobbar med frågan på ett systematiskt sätt, men i verkligheten finns mycket cirkulär ekonomi, och det är verkligheten som räknas, särskilt när det gäller CO2-utsläpp, där Täby ligger väldigt lågt, och än lägre kommer det att bli när alla bilar drivs förnybart. EA föreslår att kommunen ska ta inspriation från andra kommuner som kommit längre, t ex Uppsala med deras klimatprotokoll.


Marköverlåtelseavtal och detaljplan för uppförande av ny transformatorstation i Viggbyholm - Beslut

För att säkerställa eldistribution till det växande Täby ska en transformatorstation byggas vid Viggbyholms trafikplats, mellan E18 och Flyghamnsvägen i närheten av Bergtorpsvägen. Fullmäktige beslutade att godkänna ett marköverlåtelseavtal mellan kommunen och Vattenfall, samt att godkänna en detaljplan för området. Detaljplanen är indelad i etapper, där en andra etapp beräknas inledas om 10-30 år då elbehovet ökat ytterligare. Inga byggandet kommer att överstiga 12 meter. Analyser av dagvatten, magnetfält, skyfall och buller har visat att bygget inte förväntas innebära någon betydande miljöpåverkan. För den tekniskt intresserade: Stationen kommer att bestå av två transformatorer som matas med 70 kV (så småningom 130 kV), med totalt 6 utmatningar om 20 kV styck, och årsmedeleffekten förväntas vara 18 MW per transformator.


Bättre skyltning på våra cykelvägar - Motion från MP

Kerstin Espman (MP) har i en motion föreslagit att skyltningen på cykelvägarna i kommunen avsevärt ska förbättras, med motivering att fler skulle ställa bilen om skyltningen var bättre. Kommunledningskontoret svarar att den reviderade cykelplanen från 2020 innehåller planeringsprinciper för cykelvägar med åtgärdsförslag för en femårsperiod, där en av åtgärderna är förbättrad skyltning. Fullmäktige beslutar att motionen inte föranleder några ytterligare åtgärder än vad som redan finns i cykelplanen från 2020.


Delårsrapport för kommunens arbete

Delårsrapporten 2021 godkändes av kommunfullmäktige (SD deltog inte i beslutet). I bilagan ”Återrapportering av alliansuppdrag för Täby”, sammanfattas läget i alla de uppdrag som Täbyalliansen gett till nämnderna. Intressant läsning som du finner här!


Ny motion från MP - En cykeltävling för kommunens skolor

MP genom Amanda Pethrus föreslår att kommunen inför en cykeltävling för kommunens skolor varje år i maj och september för stimulera elever att cykla till och från skolan. Fullmäktige beslutar att lämna ärendet till kommunstyrelsen för beredning.


Ny motion från MP - Ändra parkeringsstrategin för Täby kommun 

MP genom Amanda Pethrus föreslår att normen i parkeringsstrategin i kommunen ska minska från sju till fyra parkeringsplatser per 1000 m2 Bruttototalarea (BTA). Hon föreslår vidare att antalet cykelparkeringar ska öka från 20-30 till 40-45 stycken för samma area. Vidare föreslås att kommunen ställer krav på exploatörer att optimera sina fastigheter för alternativa färdmedel såsom kollektivtrafik och bil- och cykelpooler. Fullmäktige beslutar att lämna ärendet till kommunstyrelsen för beredning.


Ny motion från MP - Information och minskad konsumtion av vatten 

MP genom Amanda Pethrus föreslår att kommunen tar fram utbildningsmaterial, till skolor såväl som hushåll, om hur man hushåller med vatten. Detta med anledning av den kapacitetsbrist som förutspås av Norrvatten. Fullmäktige beslutar att lämna ärendet till kommunstyrelsen för beredning.


Ny interpellation från SD - Angående restriktioner i kommunens finanspolicy 

Steven Jörsäter (SD) oroar sig över att den nya finanspolicyn som fullmäktige antog vid förra mötet anger att investeringar i branscher som motverkar de globala hållbarhetsmålen i möjligaste mån ska undvikas.  SJ skriver att "tyvärr har många banker och finansiella institut börjat misstänkliggöra och ta avstånd ifrån alla de företag som är verksamma med den livsviktiga verksamheten att utvinna, förädla och sälja fossila bränslen". SJ resonerar om att Täbys invånare kan komma att drabbas hårt av stigande energipriser i vinter, och att den nya finanspolicyn kan innebära att de dessutom kommer att hållas utanför möjligheten att via kommunens kapital ta del av de värdestegringar som kan komma att ske i den fossila sektorn. SD ställer därför följande fråga till kommunstyrelsens ordförande: Kan Täbys kapital till del investeras i den fossila sektorn när och om det är förnuftigt ur ett finansiellt perspektiv? Interpellationen bordläggs för besvarande vid nästa möte.


Kommunfullmäktige 14 juni 2021


Revidering av Täby kommuns finanspolicy - Beslut

Finanspolicyn har revideras, och innehåller följande skrivelse om hållbarhet: "Täby ska utvecklas utan att äventyra framtida generationers möjligheter till ett väl fungerande och innehållsrikt liv. Hållbarhetsmålen och strategierna i översiktsplanen ska styra arbetet för kommunens verksamheter och se till att kommunen utvecklas hållbart, detta gäller även Täby kommuns kapitalförvaltning. Kapitalförvaltning ska därför så långt som möjligt bidra till kommunens höga ambitioner i hållbarhetsarbetet. I linje med detta ska investeringar i branscher som motverkar de globala hållbarhetsmålen i möjligaste mån undvikas. Därför ska investeringar i bolag som bedriver verksamhet med tobak, pornografi, alkohol, cannabis, kommersiell spelverksamhet, vapen och krigsmateriel exkluderas från Täby Kommuns investeringar." Kommentar från EHT: Det är väldigt bra att kommunens pengar inte investeras i cannabis och pornografi, men vi skulle verkligen önska att alla företag som ägnar sig åt fossilutvinning också exkluderades.


Allvaret i klimatfrågan - Interpellation från S

Eva Lindau (S) frågar om kommunen är beredd att inse allvaret i klimatomställningen och låta klimatmålen gå före i kommunens arbete. EL kritiserar att ökad framkomlighet för bilar fortfarande är en prioriterad fråga för kommunen i förslaget till den nya översiktsplanen fram till 2050, och kommenterar att forskningen om framtida tekniska lösningar inte får lura oss att tro att det inte är väldigt bråttom. Vidare menar EL att kommunledningen genom utförsäljning av mark har avhänt sig styrningen av miljöanpassat byggande i kommunen. Erik Andersson (M) svarar att bilen i sig inte är problemet, utan bränslet. EA konstaterar att mänskligheten genom bl a förbränningsmotorn har skapat ett oanat välstånd samtidigt som vi har orsakat de globala klimatförändringarna. Han resonerar om att tekniken därför behöver ställas om, men att vi varken bör eller vill äventyra välståndet. EA menar vidare att vad vi gör som kommun har betydelse för sammanhanget, och att vi i Täby gör vad vi kan för att stödja utvecklingen. Vad gäller byggteknik menar han att det inte är kommunens uppgift att detaljstyra, och att kommunen varken får eller bör ställa särkrav på byggteknik gentemot byggherrarna. EA konstaterar att klimatfrågan har en central prioritering bland många andra frågor som kommunen ansvarar för. Debatten, där i stort sett alla partier uttalar sig, finns att se här (länken går till kommunens filmarkiv, leta rätt på "2021-06-14 17:50 Kommunfullmäktige 14 Juni" och scrolla sedan ned till "Besvarande av interpellation från Eva Lindau"). Kommentar från EHT: Det glädjer oss att många politiker i Täby förstår att en omställning av samhället behöver ske på grund av den av människan förorsakade klimatkrisen. Vi undrar dock varför politiker som verkar förstå allvaret ändå vidtar så få åtgärder. Att vi ska göra vad vi kan så länge vi inte äventyrar välfärden är en tanke som förs fram av många politiker, trots att det är genom att agera för lite och för långsamt som välståndet äventyras. Att bilen i sig inte är problemet utan bränslet, är också en tanke som ofta framförs och som inte tar med hela problembilden. Även elbilar använder energi, och vi kommer att ha mycket svårt att elektifiera alla dagens transporter och all industri med grön el.  Dessutom hindrar bilismen både fotgängare och cyklister på gatorna  och begränsar därmed valfriheten för medborgarna, t ex för barn på väg till sina skolor.


Äldreboende Näsby Allé 54 - Beslut om detaljplan och exploateringsavtal

Ett exploateringsavtal mellan kommunen och Ikano Vårdboende Täby AB (IVTAB) angående vårdboendet på Näsby Allé 54 godkändes av kommunfullmäktige. SD deltog inte i beslutet, eftersom de ansåg att antalet planerade parkeringsplatser var alldeles för få. IVTAB kommer att riva den äldre av de två befintliga byggnaderna (Allégården) och bygga om den andra. Dessutom kommer ett parkeringsgarage och ytterligare två byggnader att uppföras, det ena för centrumändamål. Antalet parkeringsplatser kommer att vara 20 %  lägre än för motsvarande fastigheter i övriga Täby. En bilpool med minst två bilar kommer att finnas för de boende, och kommunikation till de boende om hållbart resande planeras. Trafikutredningen konstaterar att cykel- och gångtrafik till boendet borde vara goda med 1,5 km till Täby centrum, men att dagens befintliga gång- och cykelinfrastruktur "har en del s.k. ”missing links”, bitar som saknas för att skapa ett kontinuerligt stråk och därmed ett gent och integrerat gång- och cykelnät." Det finns dock planer på att åtgärda detta genom utbyggnad av cykelnätet. Planen bedömdes inte medföra någon miljöpåverkan i lagens mening. 35 skyddsvärda träd med ålder över 100 år kommer att avverkas, (huvudsakligen tall) och ytterligare 13 kommer att påverkas. Naturvärdeskompensation i form av flytt och nyskapande av död ved, anläggande av blommande äng samt uppsättande av fågelholkar planeras för att gynna den biologiska mångfalden. Kommentar från EHT: Vi välkomnar att kommunen planerar för bilpooler, använder en minskad parkeringsnorm och vidtar åtgärder för att befrämja den biologiska mångfalden. Vi undrar dock huruvida möjligheten att renovera befintlig byggnad, istället för att riva och bygga nytt, har utretts ordentligt? Ombyggnation med modernisering av uppvärmning och värmeisolering ger i allmänhet klart lägre klimatpåverkan än nybyggnation, eftersom betong- och stålproduktion ger upphov till så stora utsläpp av koldioxid. Och om endast befintlig byggyta nyttjades skulle dessutom de skyddsvärda träden kunna bevaras. 


Gång-och cykelnät, grönytor och korsning vid simhall - Genomförandebeslut

Förra månaden undrade vi vad som händer med gång- och cykelbanorna kring den nya simhallen - och nu kom besked: Beslut togs om att överlåta till Stadsbyggnadsnämnden att genomföra projektet "Gång-och cykelnät, grönytor och korsning vid simhall". Projektet avses vara klart innan simhallen öppnar för besökare hösten 2022. De nya gång-och cykelvägarna har en sammanlagd sträcka av 120 m. Utöver detta ska Stora Marknadsvägen breddas med ett körfält mellan Kemistvägen och Bergtorpsvägen, för att ge plats åt ytterligare ett körfält för bilar i riktning mot Bergtorpsvägen. En ny busshållplats planeras också.


Överlåtelse av 95 % av aktierna i Täby Miljövärme AB - Beslut

Täby Miljövärme AB äger ett fjärrvärmeverk vilket drivs av E.ON och hittills varit helägt av Täby kommun. För att skapa ökad värmekapacitet behövs nu investeringar som inte stöds av det nuvarande avtalat mellan kommunen, Täby Miljövärme AB och E.ON. För att lösa detta beslutade kommunfullmäktige att sälja 95 % av bolaget till Stockholm Exergi AB, som äger ett delvis parallellt fjärrvärmeverk i Täby, och till E.ON, med 47,5 % vardera. Den sammanlagda köpeskillingen var 205 mnkr. MP och Annica Gryhed (-) reserverade sig mot beslutet - MP av ekonomiska skäl, och AG huvudsakligen för att kommunen mister möjligheten att politiskt besluta om ägardirektiven.


Nybyggnationer inom kommunen - Beslut i ett flertal ärenden

Ett flertal beslut fattades rörande nybyggnationer inom kommunen: ICA i Arninge, 24Storage i Viggbyholm, Inrego i Arninge, Stadsvillan i RoslagsNäsby, Svenska Vårdbyggen Roslags Näsby i Roslags Näsby, Polismyndigheten i Arninge samt Byängsskolan/Skanska på befintlig plats (Byängsskolan ska flytta sin verksamhet till en av Skanska nybyggd skola i Täby Park, och ska sedan Skanska rivit och återuppbyggt skolan på befintlig plats driva två skolor). Den mark i Arninge som kommunfullmäktige beslutade sälja till Inrego är i gällande översiktsplan utpekat som naturområde. I förslag till ny översiktsplan, staden på landet Täby 2050, pekas marken ut för utveckling av bebyggelse och anläggningar och markanvändningen föreslås som verksamhetsområde, företag- och industriområde. Området ligger nära ett naturreservat och särskild hänsyn till det ska tas. I övriga beslut förekom inga överväganden vad gäller miljöaspekter.


Bättre skyltning på våra cykelvägar - Svar på motion från MP

Kerstin Espman (MP) yrkade i en motion i oktober 2020 att skyltningen av cykelvägarna i Täby skulle förbättras. Hon hänvisar till en studie utförd av Region Stockholm som visar att var tredje täbybo skulle kunna cykla till sin arbetsplats på mindre än 15 minuter. KE menar dock att för att fler ska ställa bilen, måste skyltningen för kommunens cyklister avsevärt förbättras. I sitt svar på motionen hänvisar Kommunstyrelsen till den reviderade cykelplanen, där en av åtgärderna är förbättrad skyltning för cyklister. Medel har redan budgeterats för 2021, och kommunstyrelsen menar att inga ytterligare åtgärder behöver vidtas. Fullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till nästa möte. Kommentar från EHT: Vi ser fram emot de nyskyltade cykelvägarna! Vi tror att det här är en mycket kostnadseffektiv insats för att uppnå en förflyttning av transporter från bil till cykel.   


Strategi för utvecklande av cirkulär ekonomi i Täby - Motion från S

Överlämnas till kommunstyrelsen för beredning


Utökad medborgardialog - Motion från S

Överlämnas till kommunstyrelsen för beredning


Utveckling lokala stadsdelscentra - Motion från S

Överlämnas till kommunstyrelsen för beredning


Upphandlingspolicy med miljö- och hållbarhetsinriktning - Motion från S

Överlämnas till kommunstyrelsen för beredning


Cirkulär ekonomi - Motion från MP

Överlämnas till kommunstyrelsen för beredning


Bygg villor istället för höghus - Motion från SD

Överlämnas till kommunstyrelsen för beredning


Varför byggs det inte fler flerbostadshus i trä även i Täby? - Interpellation från S

Bordläggs för besvarande vid nästa möte


Grön resplan - Interpellation från SD

Bordläggs för besvarande vid nästa möte


Kommunfullmäktige 17 maj 2021


Konstgräsplan vid Brinkskolan - Interpellation från SD

Thore Wiberg (SD) frågar varför anläggningen av konstgräsplan vid Brinkskolan inte pausats, trots att boende i närheten befarar att bullernivåerna kommer att öka. Birgitta Kaasik (M) svarar att det endast rör sig om underlagsbyte på en redan befintlig grusplan, och att det är viktigt att möjlighet till rörelse finns i närheten av platser där täbyborna bor. En enhällig kultur- och fritidsnämnd beslutade därför vid sitt möte i februari att planen vid Brinkskolan skulle få konstgräs. Kommentar från EHT: Kommunen har i veckan meddelat att konstgräsplanen är klar, och att man använder sand istället för granulat (vanligtvis används och som sprids i naturen som mikroplaster). Toppen! På Naturvårdsverkets hemsida finns info om konstgräsplaners miljöpåverkan.


Parkering vid ny simhall - Genomförandebeslut

Parkering vid den nya simhallen och anslutande vägar ingick i ett tidigare projekt, "Ny gång- och cykeltunnel under Stora Marknadsvägen", men det projektet har delvis utgått. Därför behöver det fattas ett nytt beslut om parkering och finplanering, där cykelparkering ingår. Fullmäktige beslutade att uppdra åt kommunen att genomföra parkering vid den nya simhallen. Ärendet har tidigare (15 mars) varit uppe i kultur-och fritidsnämnden, där S reserverade sig då partiet ansåg att underlaget var undermåligt. Kommentar från EHT: Vi har ställt följande frågor till kommunen, men ännu inte fått svar: "Att projektet Ny gång och cykeltunnel under Marknadsvägen delvis har utgått, betyder det att det inte blir någon cykeltunnel under Stora Marknadsvägen? I så fall, hur ser planerna ut för cykel- och gångvägar från Täby-centrumhållet till nya simhallen?" Vi återkommer med en uppdatering när kommunen svarat. Vi hoppas förstås att det ska bli lätt att ta sig både till fots och per cykel till simhallen, och att den nya cykelparkeringen kommer att ha plats för många cyklar och ordentliga fastlåsningsmöjligheter.


Ny motorikhall vid Täby IP - Inriktningsbeslut

Den bästa platsen för en ny motorikhall (anpassad för gymnastik) har visat sig vara Täby IP. Fullmäktige beslutar att uppdra åt kommunstyrelsen att ta fram en programhandling för byggandet av en sådan hall. Kommentar från EHT: Vi hoppas att kommunen ställer tydliga krav på hållbara byggmaterial, processer och arbetsredskap/fordon vid byggnationen.


Medlemskap Kommuninvest - Beslut 

Fram till 2035 ska kommunen inom ramen för Sverigeförhandlingen skapa förutsättningar för 16 200 nya bostäder. Behovet av nyupplåning kommer att vara omkring 2 mdkr. Kommunen har därför sökt och erbjudits medlemskap i Kommuninvest som är kommunsektorns största kreditgivare, och det beslutades att Täby accepterar erbjudandet. Kommentar från EHT: 16 200 nya bostäder motsvarar en mindre stad. Vi hoppas att kommunen beaktar den biologiska mångfalden och bevarandet av koldioxidlagrande träd vid val av byggplats, och ställer tydliga krav på byggherrarna vad gäller hållbara byggmaterial, processer och arbetsredskap/fordon!


Folkomröstning om omfattningen av utbyggnaden i Täby - Motion från SD

Överlämnades till kommunstyrelsen för beredning


Kommunala fruktlundar i Täby - Motion från S

Överlämnades till kommunstyrelsen för beredning


Allvaret i klimatfrågan - Interpellation från S

Bordlades för besvarande vid nästa kommunfullmäktigemöte


Kommunfullmäktige 12 april 2021

Strategi för cirkulär ekonomi - Interpellation från S

Jan Boman (S) ställer följande fråga till Erik Andersson (M): "Är du beredd att medverka till en snabb utveckling av cirkulär ekonomi i Täby?"  JB ger som exempel på cirkulär ekonomi att det vid byggande planeras för bil- och cykelpooler, återvinningsplatser för möbler och ekologiskt byggda återvinningsstationer, och att omhändertagande av matsvinn underlättas i alla delar av kommunen.  JB föreslår att Täby utöver den reviderade avfallsplanen ska utarbeta ett samlat styrdokument, där mål och syfte klargörs och system för uppföljning och utvärdering ingår. EA svarar att interpellationen inte innehåller något utöver vad som redan finns i avfallsplanen.  
Kommentar från EHT: Den nya avfallsplanen har utarbetats tillsammans med Sörab och 8 andra kommuner för perioden 2021-2032. Den består av flera dokument som finns längst ned på kommunens sida om avfall och återvinning. 


Bredda E18 - Motion från SD

Steven Jörsäter (SD) har föreslagit att den pågående breddningen av E18 inte bara ska omfatta bussfiler, utan att även övriga körfält ska byggas ut. I svaret från Erik Andersson (M) konstateras att "Ökad tillgänglighet och framkomlighet på E18 för all fordonstrafik är en prioriterad fråga för Täby kommun". I översiktsplanen för Täby 2050 pekas E18 ut som ett stråk där framkomligheten behöver öka för all trafik. E18 är dock en statlig väg som kommunen inte har rådighet över, och motionen avslås. EA nämner att kommunen under lång tid uppmanat Trafikverket att initiera en sk åtgärdsvalstudie för E18. Kommentar från EHT: I en åtgärdsvalsstudie studerar Trafikverket vilka åtgärder som skulle kunna bidra till hållbara lösningar på befintliga trafikproblem.


Resursslöseri i EU - Interpellation från SD

Frågan rör huruvida Erik Andersson kommer att göra vad han kan för att stoppa EUs beslut att öka ambitionsnivån i EU vad gäller koldioxidsutsäpp: Det nya målet skulle innebära en minskning med 55% till 2030, istället för det tidigare målet om 40 %. Steven Jörsäter (SD) anser att detta skulle innebära ett enormt resursslöseri för täbyborna. Erik Andersson (M) svarar att EUs förslag att höja ambitionen känns helt logisk, och att vi istället för att göra mindre, behöver göra rätt saker för miljön. EA skriver vidare att "den föreslagna ambitionshöjningen kan till och med ge en positiv effekt även för oss i Täby, utan att det kostar något".


Införande av medborgarförslag - Motion från Annica Gryhed (-)

En motion om att införa medborgarförslag i kommunen inkom i mars 2019 från Annica Gryhed (-). Motionen har legat obehandlad sedan dess, trots att kommunallagen föreskriver att motioner ska behandlas inom ett års tid. Vid dagens möte behandlades huruvida denna motion kunde skjutas upp ytterligare till hösten 2021, vilket bifölls. Kommentar från EHT: Även om detta inte rör hållbarhet, så är frågan intressant för EHT. Trots att kommunen ännu inte formellt tar emot medborgarförslag, så lämnade vi in ett sådant i maj 2019. Förslaget togs emot att kommunstyrelsen, men har så vitt vi vet inte behandlats.