Rapport från kommun-fullmäktige

Rapport från kommunfullmäktige

Täby kommunfullmäktige har möten 10 gånger om året. Vad sägs egentligen om hållbarhet under dessa möten? Stilla din nyfikenhet och läs våra refererat! Vi strävar efter att sakligt och neutralt återge protokollens innehåll (vill du läsa originaldokumenten så finns de här). 


Kommunfullmäktige 17 maj 2021


Konstgräsplan vid Brinkskolan - Interpellation från SD

Thore Wiberg (SD) frågar varför anläggningen av konstgräsplan vid Brinkskolan inte pausats, trots att boende i närheten befarar att bullernivåerna kommer att öka. Birgitta Kaasik (M) svarar att det endast rör sig om underlagsbyte på en redan befintlig grusplan, och att det är viktigt att möjlighet till rörelse finns i närheten av platser där täbyborna bor. En enhällig kultur- och fritidsnämnd beslutade därför vid sitt möte i februari att planen vid Brinkskolan skulle få konstgräs. Kommentar från EHT: Kommunen har i veckan meddelat att konstgräsplanen är klar, och att man använder sand istället för granulat (vanligtvis används och som sprids i naturen som mikroplaster). Toppen! På Naturvårdsverkets hemsida finns info om konstgräsplaners miljöpåverkan.


Parkering vid ny simhall - Genomförandebeslut

Parkering vid den nya simhallen och anslutande vägar ingick i ett tidigare projekt, "Ny gång- och cykeltunnel under Stora Marknadsvägen", men det projektet har delvis utgått. Därför behöver det fattas ett nytt beslut om parkering och finplanering, där cykelparkering ingår. Fullmäktige beslutade att uppdra åt kommunen att genomföra parkering vid den nya simhallen. Ärendet har tidigare (15 mars) varit uppe i kultur-och fritidsnämnden, där S reserverade sig då partiet ansåg att underlaget var undermåligt. Kommentar från EHT: Vi har ställt följande frågor till kommunen, men ännu inte fått svar: "Att projektet Ny gång och cykeltunnel under Marknadsvägen delvis har utgått, betyder det att det inte blir någon cykeltunnel under Stora Marknadsvägen? I så fall, hur ser planerna ut för cykel- och gångvägar från Täby-centrumhållet till nya simhallen?" Vi återkommer med en uppdatering när kommunen svarat. Vi hoppas förstås att det ska bli lätt att ta sig både till fots och per cykel till simhallen, och att den nya cykelparkeringen kommer att ha plats för många cyklar och ordentliga fastlåsningsmöjligheter.


Ny motorikhall vid Täby IP - Inriktningsbeslut

Den bästa platsen för en ny motorikhall (anpassad för gymnastik) har visat sig vara Täby IP. Fullmäktige beslutar att uppdra åt kommunstyrelsen att ta fram en programhandling för byggandet av en sådan hall. Kommentar från EHT: Vi hoppas att kommunen ställer tydliga krav på hållbara byggmaterial, processer och arbetsredskap/fordon vid byggnationen.


Medlemskap Kommuninvest - Beslut 

Fram till 2035 ska kommunen inom ramen för Sverigeförhandlingen skapa förutsättningar för 16 200 nya bostäder. Behovet av nyupplåning kommer att vara omkring 2 mdkr. Kommunen har därför sökt och erbjudits medlemskap i Kommuninvest som är kommunsektorns största kreditgivare, och det beslutades att Täby accepterar erbjudandet. Kommentar från EHT: 16 200 nya bostäder motsvarar en mindre stad. Vi hoppas att kommunen beaktar den biologiska mångfalden och bevarandet av koldioxidlagrande träd vid val av byggplats, och ställer tydliga krav på byggherrarna vad gäller hållbara byggmaterial, processer och arbetsredskap/fordon!


Folkomröstning om omfattningen av utbyggnaden i Täby - Motion från SD

Överlämnades till kommunstyrelsen för beredning


Kommunala fruktlundar i Täby - Motion från S

Överlämnades till kommunstyrelsen för beredning


Allvaret i klimatfrågan - Interpellation från S

Bordlades för besvarande vid nästa kommunfullmäktigemöte


Kommunfullmäktige 12 april 2021

Strategi för cirkulär ekonomi - Interpellation från S

Jan Boman (S) ställer följande fråga till Erik Andersson (M): "Är du beredd att medverka till en snabb utveckling av cirkulär ekonomi i Täby?"  JB ger som exempel på cirkulär ekonomi att det vid byggande planeras för bil- och cykelpooler, återvinningsplatser för möbler och ekologiskt byggda återvinningsstationer, och att omhändertagande av matsvinn underlättas i alla delar av kommunen.  JB föreslår att Täby utöver den reviderade avfallsplanen ska utarbeta ett samlat styrdokument, där mål och syfte klargörs och system för uppföljning och utvärdering ingår. EA svarar att interpellationen inte innehåller något utöver vad som redan finns i avfallsplanen.  
Kommentar från EHT: Den nya avfallsplanen har utarbetats tillsammans med Sörab och 8 andra kommuner för perioden 2021-2032. Den består av flera dokument som finns längst ned på kommunens sida om avfall och återvinning. 


Bredda E18 - Motion från SD

Steven Jörsäter (SD) har föreslagit att den pågående breddningen av E18 inte bara ska omfatta bussfiler, utan att även övriga körfält ska byggas ut. I svaret från Erik Andersson (M) konstateras att "Ökad tillgänglighet och framkomlighet på E18 för all fordonstrafik är en prioriterad fråga för Täby kommun". I översiktsplanen för Täby 2050 pekas E18 ut som ett stråk där framkomligheten behöver öka för all trafik. E18 är dock en statlig väg som kommunen inte har rådighet över, och motionen avslås. EA nämner att kommunen under lång tid uppmanat Trafikverket att initiera en sk åtgärdsvalstudie för E18. Kommentar från EHT: I en åtgärdsvalsstudie studerar Trafikverket vilka åtgärder som skulle kunna bidra till hållbara lösningar på befintliga trafikproblem.


Resursslöseri i EU - Interpellation från SD

Frågan rör huruvida Erik Andersson kommer att göra vad han kan för att stoppa EUs beslut att öka ambitionsnivån i EU vad gäller koldioxidsutsäpp: Det nya målet skulle innebära en minskning med 55% till 2030, istället för det tidigare målet om 40 %. Steven Jörsäter (SD) anser att detta skulle innebära ett enormt resursslöseri för täbyborna. Erik Andersson (M) svarar att EUs förslag att höja ambitionen känns helt logisk, och att vi istället för att göra mindre, behöver göra rätt saker för miljön. EA skriver vidare att "den föreslagna ambitionshöjningen kan till och med ge en positiv effekt även för oss i Täby, utan att det kostar något".


Införande av medborgarförslag - Motion från Annica Gryhed, partilös 

En motion om att införa medborgarförslag i kommunen inkom i mars 2019 från Annica Gryhed (-). Motionen har legat obehandlad sedan dess, trots att kommunallagen föreskriver att motioner ska behandlas inom ett års tid. Vid dagens möte behandlades huruvida denna motion kunde skjutas upp ytterligare till hösten 2021, vilket bifölls. Kommentar från EHT: Även om detta inte rör hållbarhet, så är frågan intressant för EHT. Trots att kommunen ännu inte formellt tar emot medborgarförslag, så lämnade vi in ett sådant i maj 2019. Förslaget togs emot att kommunstyrelsen, men har så vitt vi vet inte behandlats.