Rapport från kommun-fullmäktige

Rapport från kommunfullmäktige

Täby kommunfullmäktige har möten 10 gånger om året. Vad sägs egentligen om hållbarhet under dessa möten? Stilla din nyfikenhet och läs våra refererat! Vi strävar efter att sakligt och neutralt återge protokollens innehåll (vill du läsa originaldokumenten så finns de här). 


Kommunfullmäktige 4 oktober 2021


Varför byggs inte fler trähus i Täby - Interpellation från S

Jan Boman (S) undrar varför inga flerbostadshus i trä byggs i Täby, när detta sker och skett i andra kommuner som Stockholm, Sundbyberg, Växjö, Karlstad, Skellefteå och Uppsala. JB menar att Alliansen i Täby brukar framhålla att kommunen inte har möjlighet att styra byggföretagen, och ifrågasätter om detta kan stämma när andra kommuner har lyckats. JB nämner att träbyggande har följande fördelar: snabbhet pga effektiva industriella metoder; att klimatpåverkan reduceras på ett avgörande sätt: och att byggfelen blir försvinnande få vid fabriksbyggen. Stadsbyggnadsnämndens ordförande Johan Algernon (M) svarar att det inte stämmer att inga flerbostadshus i trä byggs i Täby: i t ex Hägerneholm har 400 lägenheter med trästomme byggts, och ambitionen är att den nya skolan i Täby park ska byggas med trästomme. I utvecklingen av Täby eftersträvas en blandad bebyggelse också vad gäller material, och ytterst är det marknadens och byggherrarnas val som styr vilka typer av byggnader som byggs, eftersom kommunen enligt plan- och bygglagen inte får ställa särkrav. Ett visst ökat intresse för att bygga stommar i trä har identifierats, något som välkomnas av kommunen Man försöker t ex anpassa detaljplaner till att tillåta den högre bygghöjd som krävs för trähus pga högre bjälklag, eftersom man önskar en teknikneutral detaljplan.


Angående Grön Resplan - Interpellation från SD

Steven Jörsäter (SD) undrar hur det kommer sig att byggherrar vid nybyggen tillåts att medvetet runda den parkeringsnorm som fastlades 2013 och som enligt SD i sig är mycket knapp. SJ menar att den Gröna Resplan som ofta tillämpas vid nybyggen möjliggör för byggherrar att, istället för att uppfylla parkeringsnormen, lägga upp ”en fantasifull plan över hur de kommande invånarna ska övertalas att inte använda sin egen bil. I vissa fall knappt ens cykel”. SJ oroar sig för att detta leder till minskad valfrihet för de nya invånarna, som pga den pressade bostadsmarknaden inte har möjlighet att fundera på konsekvenserna av parkeringsstrategin. Han undrar också vilka konsekvenser denna minskade respekt får i andra sammanhang. Stadsbyggnadsnämndens ordförande Johan Algernon (M) svarar att Grön Resplan är en del av parkeringsstrategin från 2013. Kommunens utgångspunkt är alltid att parkeringsnormen ska gälla, och att reduktion av normen endast medges då en Grön resplan godkänts av en styrgrupp.


Angående Täbys position i Aktuell hållbarhets miljöranking - Fråga från S

Jan Boman (S) noterar att Täby kommun fallit från plats 21 till plats 31 i Aktuell hållbarhets miljörankning, och att Täby nu ligger efter Danderyd, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Haninge och Huddinge. Då kommunen gett ett nekande svar på flera frågor som rör samverkan med näringslivet, undrar JB om kontakt tagits med näringslivet när det gäller cirkulär ekonomi. Kommunstyrelsens ordförande Erik Andersson (M) svarar ja på frågan. Referat från diskussionen: EA fortsätter med att klargöra att cirkulär ekonomi inte är något nytt, utan att det handlar om second hand och återbruk. Enligt EA kryllar kommunen av cirkulär ekonomi, som t ex Myrorna och Kykornas second hand, och det bästa exemplet är att kommunen direktanvisat mark för Inrego som jobbar med återbruk av elektronik. Inregos vision är ett cirkulärt centrium i Arninge - utan kommunens inblanding. JB svarar med att fråga om kommunen har ett SYSTEMATISKT samarbete med näringslivet för att utveckla cirkulär ekonomi, såsom efterfrågas i Aktuell hållbarhets miljöranking. EA svarar att kommunen kanske inte jobbar med frågan på ett systematiskt sätt, men i verkligheten finns mycket cirkulär ekonomi, och det är verkligheten som räknas, särskilt när det gäller CO2-utsläpp, där Täby ligger väldigt lågt, och än lägre kommer det att bli när alla bilar drivs förnybart. EA föreslår att kommunen ska ta inspriation från andra kommuner som kommit längre, t ex Uppsala med deras klimatprotokoll.


Marköverlåtelseavtal och detaljplan för uppförande av ny transformatorstation i Viggbyholm - Beslut

För att säkerställa eldistribution till det växande Täby ska en transformatorstation byggas vid Viggbyholms trafikplats, mellan E18 och Flyghamnsvägen i närheten av Bergtorpsvägen. Fullmäktige beslutade att godkänna ett marköverlåtelseavtal mellan kommunen och Vattenfall, samt att godkänna en detaljplan för området. Detaljplanen är indelad i etapper, där en andra etapp beräknas inledas om 10-30 år då elbehovet ökat ytterligare. Inga byggandet kommer att överstiga 12 meter. Analyser av dagvatten, magnetfält, skyfall och buller har visat att bygget inte förväntas innebära någon betydande miljöpåverkan. För den tekniskt intresserade: Stationen kommer att bestå av två transformatorer som matas med 70 kV (så småningom 130 kV), med totalt 6 utmatningar om 20 kV styck, och årsmedeleffekten förväntas vara 18 MW per transformator.


Bättre skyltning på våra cykelvägar - Motion från MP

Kerstin Espman (MP) har i en motion föreslagit att skyltningen på cykelvägarna i kommunen avsevärt ska förbättras, med motivering att fler skulle ställa bilen om skyltningen var bättre. Kommunledningskontoret svarar att den reviderade cykelplanen från 2020 innehåller planeringsprinciper för cykelvägar med åtgärdsförslag för en femårsperiod, där en av åtgärderna är förbättrad skyltning. Fullmäktige beslutar att motionen inte föranleder några ytterligare åtgärder än vad som redan finns i cykelplanen från 2020.


Delårsrapport för kommunens arbete

Delårsrapporten 2021 godkändes av kommunfullmäktige (SD deltog inte i beslutet). I bilagan ”Återrapportering av alliansuppdrag för Täby”, sammanfattas läget i alla de uppdrag som Täbyalliansen gett till nämnderna. Intressant läsning som du finner här!


Ny motion från MP - En cykeltävling för kommunens skolor

MP genom Amanda Pethrus föreslår att kommunen inför en cykeltävling för kommunens skolor varje år i maj och september för stimulera elever att cykla till och från skolan. Fullmäktige beslutar att lämna ärendet till kommunstyrelsen för beredning.


Ny motion från MP - Ändra parkeringsstrategin för Täby kommun 

MP genom Amanda Pethrus föreslår att normen i parkeringsstrategin i kommunen ska minska från sju till fyra parkeringsplatser per 1000 m2 Bruttototalarea (BTA). Hon föreslår vidare att antalet cykelparkeringar ska öka från 20-30 till 40-45 stycken för samma area. Vidare föreslås att kommunen ställer krav på exploatörer att optimera sina fastigheter för alternativa färdmedel såsom kollektivtrafik och bil- och cykelpooler. Fullmäktige beslutar att lämna ärendet till kommunstyrelsen för beredning.


Ny motion från MP - Information och minskad konsumtion av vatten 

MP genom Amanda Pethrus föreslår att kommunen tar fram utbildningsmaterial, till skolor såväl som hushåll, om hur man hushåller med vatten. Detta med anledning av den kapacitetsbrist som förutspås av Norrvatten. Fullmäktige beslutar att lämna ärendet till kommunstyrelsen för beredning.


Ny interpellation från SD - Angående restriktioner i kommunens finanspolicy 

Steven Jörsäter (SD) oroar sig över att den nya finanspolicyn som fullmäktige antog vid förra mötet anger att investeringar i branscher som motverkar de globala hållbarhetsmålen i möjligaste mån ska undvikas.  SJ skriver att "tyvärr har många banker och finansiella institut börjat misstänkliggöra och ta avstånd ifrån alla de företag som är verksamma med den livsviktiga verksamheten att utvinna, förädla och sälja fossila bränslen". SJ resonerar om att Täbys invånare kan komma att drabbas hårt av stigande energipriser i vinter, och att den nya finanspolicyn kan innebära att de dessutom kommer att hållas utanför möjligheten att via kommunens kapital ta del av de värdestegringar som kan komma att ske i den fossila sektorn. SD ställer därför följande fråga till kommunstyrelsens ordförande: Kan Täbys kapital till del investeras i den fossila sektorn när och om det är förnuftigt ur ett finansiellt perspektiv? Interpellationen bordläggs för besvarande vid nästa möte.


14 juni 2021


Revidering av Täby kommuns finanspolicy - Beslut

Finanspolicyn har revideras, och innehåller följande skrivelse om hållbarhet: "Täby ska utvecklas utan att äventyra framtida generationers möjligheter till ett väl fungerande och innehållsrikt liv. Hållbarhetsmålen och strategierna i översiktsplanen ska styra arbetet för kommunens verksamheter och se till att kommunen utvecklas hållbart, detta gäller även Täby kommuns kapitalförvaltning. Kapitalförvaltning ska därför så långt som möjligt bidra till kommunens höga ambitioner i hållbarhetsarbetet. I linje med detta ska investeringar i branscher som motverkar de globala hållbarhetsmålen i möjligaste mån undvikas. Därför ska investeringar i bolag som bedriver verksamhet med tobak, pornografi, alkohol, cannabis, kommersiell spelverksamhet, vapen och krigsmateriel exkluderas från Täby Kommuns investeringar." Kommentar från EHT: Det är väldigt bra att kommunens pengar inte investeras i cannabis och pornografi, men vi skulle verkligen önska att alla företag som ägnar sig åt fossilutvinning också exkluderades.


Allvaret i klimatfrågan - Interpellation från S

Eva Lindau (S) frågar om kommunen är beredd att inse allvaret i klimatomställningen och låta klimatmålen gå före i kommunens arbete. EL kritiserar att ökad framkomlighet för bilar fortfarande är en prioriterad fråga för kommunen i förslaget till den nya översiktsplanen fram till 2050, och kommenterar att forskningen om framtida tekniska lösningar inte får lura oss att tro att det inte är väldigt bråttom. Vidare menar EL att kommunledningen genom utförsäljning av mark har avhänt sig styrningen av miljöanpassat byggande i kommunen. Erik Andersson (M) svarar att bilen i sig inte är problemet, utan bränslet. EA konstaterar att mänskligheten genom bl a förbränningsmotorn har skapat ett oanat välstånd samtidigt som vi har orsakat de globala klimatförändringarna. Han resonerar om att tekniken därför behöver ställas om, men att vi varken bör eller vill äventyra välståndet. EA menar vidare att vad vi gör som kommun har betydelse för sammanhanget, och att vi i Täby gör vad vi kan för att stödja utvecklingen. Vad gäller byggteknik menar han att det inte är kommunens uppgift att detaljstyra, och att kommunen varken får eller bör ställa särkrav på byggteknik gentemot byggherrarna. EA konstaterar att klimatfrågan har en central prioritering bland många andra frågor som kommunen ansvarar för. Debatten, där i stort sett alla partier uttalar sig, finns att se här (länken går till kommunens filmarkiv, leta rätt på "2021-06-14 17:50 Kommunfullmäktige 14 Juni" och scrolla sedan ned till "Besvarande av interpellation från Eva Lindau"). Kommentar från EHT: Det glädjer oss att många politiker i Täby förstår att en omställning av samhället behöver ske på grund av den av människan förorsakade klimatkrisen. Vi undrar dock varför politiker som verkar förstå allvaret ändå vidtar så få åtgärder. Att vi ska göra vad vi kan så länge vi inte äventyrar välfärden är en tanke som förs fram av många politiker, trots att det är genom att agera för lite och för långsamt som välståndet äventyras. Att bilen i sig inte är problemet utan bränslet, är också en tanke som ofta framförs och som inte tar med hela problembilden. Även elbilar använder energi, och vi kommer att ha mycket svårt att elektifiera alla dagens transporter och all industri med grön el.  Dessutom hindrar bilismen både fotgängare och cyklister på gatorna  och begränsar därmed valfriheten för medborgarna, t ex för barn på väg till sina skolor.


Äldreboende Näsby Allé 54 - Beslut om detaljplan och exploateringsavtal

Ett exploateringsavtal mellan kommunen och Ikano Vårdboende Täby AB (IVTAB) angående vårdboendet på Näsby Allé 54 godkändes av kommunfullmäktige. SD deltog inte i beslutet, eftersom de ansåg att antalet planerade parkeringsplatser var alldeles för få. IVTAB kommer att riva den äldre av de två befintliga byggnaderna (Allégården) och bygga om den andra. Dessutom kommer ett parkeringsgarage och ytterligare två byggnader att uppföras, det ena för centrumändamål. Antalet parkeringsplatser kommer att vara 20 %  lägre än för motsvarande fastigheter i övriga Täby. En bilpool med minst två bilar kommer att finnas för de boende, och kommunikation till de boende om hållbart resande planeras. Trafikutredningen konstaterar att cykel- och gångtrafik till boendet borde vara goda med 1,5 km till Täby centrum, men att dagens befintliga gång- och cykelinfrastruktur "har en del s.k. ”missing links”, bitar som saknas för att skapa ett kontinuerligt stråk och därmed ett gent och integrerat gång- och cykelnät." Det finns dock planer på att åtgärda detta genom utbyggnad av cykelnätet. Planen bedömdes inte medföra någon miljöpåverkan i lagens mening. 35 skyddsvärda träd med ålder över 100 år kommer att avverkas, (huvudsakligen tall) och ytterligare 13 kommer att påverkas. Naturvärdeskompensation i form av flytt och nyskapande av död ved, anläggande av blommande äng samt uppsättande av fågelholkar planeras för att gynna den biologiska mångfalden. Kommentar från EHT: Vi välkomnar att kommunen planerar för bilpooler, använder en minskad parkeringsnorm och vidtar åtgärder för att befrämja den biologiska mångfalden. Vi undrar dock huruvida möjligheten att renovera befintlig byggnad, istället för att riva och bygga nytt, har utretts ordentligt? Ombyggnation med modernisering av uppvärmning och värmeisolering ger i allmänhet klart lägre klimatpåverkan än nybyggnation, eftersom betong- och stålproduktion ger upphov till så stora utsläpp av koldioxid. Och om endast befintlig byggyta nyttjades skulle dessutom de skyddsvärda träden kunna bevaras. 


Gång-och cykelnät, grönytor och korsning vid simhall - Genomförandebeslut

Förra månaden undrade vi vad som händer med gång- och cykelbanorna kring den nya simhallen - och nu kom besked: Beslut togs om att överlåta till Stadsbyggnadsnämnden att genomföra projektet "Gång-och cykelnät, grönytor och korsning vid simhall". Projektet avses vara klart innan simhallen öppnar för besökare hösten 2022. De nya gång-och cykelvägarna har en sammanlagd sträcka av 120 m. Utöver detta ska Stora Marknadsvägen breddas med ett körfält mellan Kemistvägen och Bergtorpsvägen, för att ge plats åt ytterligare ett körfält för bilar i riktning mot Bergtorpsvägen. En ny busshållplats planeras också.


Överlåtelse av 95 % av aktierna i Täby Miljövärme AB - Beslut

Täby Miljövärme AB äger ett fjärrvärmeverk vilket drivs av E.ON och hittills varit helägt av Täby kommun. För att skapa ökad värmekapacitet behövs nu investeringar som inte stöds av det nuvarande avtalat mellan kommunen, Täby Miljövärme AB och E.ON. För att lösa detta beslutade kommunfullmäktige att sälja 95 % av bolaget till Stockholm Exergi AB, som äger ett delvis parallellt fjärrvärmeverk i Täby, och till E.ON, med 47,5 % vardera. Den sammanlagda köpeskillingen var 205 mnkr. MP och Annica Gryhed (-) reserverade sig mot beslutet - MP av ekonomiska skäl, och AG huvudsakligen för att kommunen mister möjligheten att politiskt besluta om ägardirektiven.


Nybyggnationer inom kommunen - Beslut i ett flertal ärenden

Ett flertal beslut fattades rörande nybyggnationer inom kommunen: ICA i Arninge, 24Storage i Viggbyholm, Inrego i Arninge, Stadsvillan i RoslagsNäsby, Svenska Vårdbyggen Roslags Näsby i Roslags Näsby, Polismyndigheten i Arninge samt Byängsskolan/Skanska på befintlig plats (Byängsskolan ska flytta sin verksamhet till en av Skanska nybyggd skola i Täby Park, och ska sedan Skanska rivit och återuppbyggt skolan på befintlig plats driva två skolor). Den mark i Arninge som kommunfullmäktige beslutade sälja till Inrego är i gällande översiktsplan utpekat som naturområde. I förslag till ny översiktsplan, staden på landet Täby 2050, pekas marken ut för utveckling av bebyggelse och anläggningar och markanvändningen föreslås som verksamhetsområde, företag- och industriområde. Området ligger nära ett naturreservat och särskild hänsyn till det ska tas. I övriga beslut förekom inga överväganden vad gäller miljöaspekter.


Bättre skyltning på våra cykelvägar - Svar på motion från MP

Kerstin Espman (MP) yrkade i en motion i oktober 2020 att skyltningen av cykelvägarna i Täby skulle förbättras. Hon hänvisar till en studie utförd av Region Stockholm som visar att var tredje täbybo skulle kunna cykla till sin arbetsplats på mindre än 15 minuter. KE menar dock att för att fler ska ställa bilen, måste skyltningen för kommunens cyklister avsevärt förbättras. I sitt svar på motionen hänvisar Kommunstyrelsen till den reviderade cykelplanen, där en av åtgärderna är förbättrad skyltning för cyklister. Medel har redan budgeterats för 2021, och kommunstyrelsen menar att inga ytterligare åtgärder behöver vidtas. Fullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till nästa möte. Kommentar från EHT: Vi ser fram emot de nyskyltade cykelvägarna! Vi tror att det här är en mycket kostnadseffektiv insats för att uppnå en förflyttning av transporter från bil till cykel.   


Strategi för utvecklande av cirkulär ekonomi i Täby - Motion från S

Överlämnas till kommunstyrelsen för beredning


Utökad medborgardialog - Motion från S

Överlämnas till kommunstyrelsen för beredning


Utveckling lokala stadsdelscentra - Motion från S

Överlämnas till kommunstyrelsen för beredning


Upphandlingspolicy med miljö- och hållbarhetsinriktning - Motion från S

Överlämnas till kommunstyrelsen för beredning


Cirkulär ekonomi - Motion från MP

Överlämnas till kommunstyrelsen för beredning


Bygg villor istället för höghus - Motion från SD

Överlämnas till kommunstyrelsen för beredning


Varför byggs det inte fler flerbostadshus i trä även i Täby? - Interpellation från S

Bordläggs för besvarande vid nästa möte


Grön resplan - Interpellation från SD

Bordläggs för besvarande vid nästa möte


Kommunfullmäktige 17 maj 2021


Konstgräsplan vid Brinkskolan - Interpellation från SD

Thore Wiberg (SD) frågar varför anläggningen av konstgräsplan vid Brinkskolan inte pausats, trots att boende i närheten befarar att bullernivåerna kommer att öka. Birgitta Kaasik (M) svarar att det endast rör sig om underlagsbyte på en redan befintlig grusplan, och att det är viktigt att möjlighet till rörelse finns i närheten av platser där täbyborna bor. En enhällig kultur- och fritidsnämnd beslutade därför vid sitt möte i februari att planen vid Brinkskolan skulle få konstgräs. Kommentar från EHT: Kommunen har i veckan meddelat att konstgräsplanen är klar, och att man använder sand istället för granulat (vanligtvis används och som sprids i naturen som mikroplaster). Toppen! På Naturvårdsverkets hemsida finns info om konstgräsplaners miljöpåverkan.


Parkering vid ny simhall - Genomförandebeslut

Parkering vid den nya simhallen och anslutande vägar ingick i ett tidigare projekt, "Ny gång- och cykeltunnel under Stora Marknadsvägen", men det projektet har delvis utgått. Därför behöver det fattas ett nytt beslut om parkering och finplanering, där cykelparkering ingår. Fullmäktige beslutade att uppdra åt kommunen att genomföra parkering vid den nya simhallen. Ärendet har tidigare (15 mars) varit uppe i kultur-och fritidsnämnden, där S reserverade sig då partiet ansåg att underlaget var undermåligt. Kommentar från EHT: Vi har ställt följande frågor till kommunen, men ännu inte fått svar: "Att projektet Ny gång och cykeltunnel under Marknadsvägen delvis har utgått, betyder det att det inte blir någon cykeltunnel under Stora Marknadsvägen? I så fall, hur ser planerna ut för cykel- och gångvägar från Täby-centrumhållet till nya simhallen?" Vi återkommer med en uppdatering när kommunen svarat. Vi hoppas förstås att det ska bli lätt att ta sig både till fots och per cykel till simhallen, och att den nya cykelparkeringen kommer att ha plats för många cyklar och ordentliga fastlåsningsmöjligheter.


Ny motorikhall vid Täby IP - Inriktningsbeslut

Den bästa platsen för en ny motorikhall (anpassad för gymnastik) har visat sig vara Täby IP. Fullmäktige beslutar att uppdra åt kommunstyrelsen att ta fram en programhandling för byggandet av en sådan hall. Kommentar från EHT: Vi hoppas att kommunen ställer tydliga krav på hållbara byggmaterial, processer och arbetsredskap/fordon vid byggnationen.


Medlemskap Kommuninvest - Beslut 

Fram till 2035 ska kommunen inom ramen för Sverigeförhandlingen skapa förutsättningar för 16 200 nya bostäder. Behovet av nyupplåning kommer att vara omkring 2 mdkr. Kommunen har därför sökt och erbjudits medlemskap i Kommuninvest som är kommunsektorns största kreditgivare, och det beslutades att Täby accepterar erbjudandet. Kommentar från EHT: 16 200 nya bostäder motsvarar en mindre stad. Vi hoppas att kommunen beaktar den biologiska mångfalden och bevarandet av koldioxidlagrande träd vid val av byggplats, och ställer tydliga krav på byggherrarna vad gäller hållbara byggmaterial, processer och arbetsredskap/fordon!


Folkomröstning om omfattningen av utbyggnaden i Täby - Motion från SD

Överlämnades till kommunstyrelsen för beredning


Kommunala fruktlundar i Täby - Motion från S

Överlämnades till kommunstyrelsen för beredning


Allvaret i klimatfrågan - Interpellation från S

Bordlades för besvarande vid nästa kommunfullmäktigemöte


Kommunfullmäktige 12 april 2021

Strategi för cirkulär ekonomi - Interpellation från S

Jan Boman (S) ställer följande fråga till Erik Andersson (M): "Är du beredd att medverka till en snabb utveckling av cirkulär ekonomi i Täby?"  JB ger som exempel på cirkulär ekonomi att det vid byggande planeras för bil- och cykelpooler, återvinningsplatser för möbler och ekologiskt byggda återvinningsstationer, och att omhändertagande av matsvinn underlättas i alla delar av kommunen.  JB föreslår att Täby utöver den reviderade avfallsplanen ska utarbeta ett samlat styrdokument, där mål och syfte klargörs och system för uppföljning och utvärdering ingår. EA svarar att interpellationen inte innehåller något utöver vad som redan finns i avfallsplanen.  
Kommentar från EHT: Den nya avfallsplanen har utarbetats tillsammans med Sörab och 8 andra kommuner för perioden 2021-2032. Den består av flera dokument som finns längst ned på kommunens sida om avfall och återvinning. 


Bredda E18 - Motion från SD

Steven Jörsäter (SD) har föreslagit att den pågående breddningen av E18 inte bara ska omfatta bussfiler, utan att även övriga körfält ska byggas ut. I svaret från Erik Andersson (M) konstateras att "Ökad tillgänglighet och framkomlighet på E18 för all fordonstrafik är en prioriterad fråga för Täby kommun". I översiktsplanen för Täby 2050 pekas E18 ut som ett stråk där framkomligheten behöver öka för all trafik. E18 är dock en statlig väg som kommunen inte har rådighet över, och motionen avslås. EA nämner att kommunen under lång tid uppmanat Trafikverket att initiera en sk åtgärdsvalstudie för E18. Kommentar från EHT: I en åtgärdsvalsstudie studerar Trafikverket vilka åtgärder som skulle kunna bidra till hållbara lösningar på befintliga trafikproblem.


Resursslöseri i EU - Interpellation från SD

Frågan rör huruvida Erik Andersson kommer att göra vad han kan för att stoppa EUs beslut att öka ambitionsnivån i EU vad gäller koldioxidsutsäpp: Det nya målet skulle innebära en minskning med 55% till 2030, istället för det tidigare målet om 40 %. Steven Jörsäter (SD) anser att detta skulle innebära ett enormt resursslöseri för täbyborna. Erik Andersson (M) svarar att EUs förslag att höja ambitionen känns helt logisk, och att vi istället för att göra mindre, behöver göra rätt saker för miljön. EA skriver vidare att "den föreslagna ambitionshöjningen kan till och med ge en positiv effekt även för oss i Täby, utan att det kostar något".


Införande av medborgarförslag - Motion från Annica Gryhed (-)

En motion om att införa medborgarförslag i kommunen inkom i mars 2019 från Annica Gryhed (-). Motionen har legat obehandlad sedan dess, trots att kommunallagen föreskriver att motioner ska behandlas inom ett års tid. Vid dagens möte behandlades huruvida denna motion kunde skjutas upp ytterligare till hösten 2021, vilket bifölls. Kommentar från EHT: Även om detta inte rör hållbarhet, så är frågan intressant för EHT. Trots att kommunen ännu inte formellt tar emot medborgarförslag, så lämnade vi in ett sådant i maj 2019. Förslaget togs emot att kommunstyrelsen, men har så vitt vi vet inte behandlats.