Socialdemokraterna

Intervju med Agneta Lundahl Dahlström

oppositionsråd för Socialdemokraterna i Täby


Hej, Agneta Lundahl Dahlström, Oppositionsråd för Socialdemokraterna och tack för att du deltar i Ett hållbart Täbys valbevakning! Hur tror ni att den globala uppvärmningens effekter kommer att drabba täbyborna?

Ja genom skyfall, till exempel de här 100 årsregnen som kommer att komma. Det kommer bli varmare och vi kan få problem på äldreboenden som kan komma att påverkas mycket. Redan nu har Europa drabbats av enorm värmebölja vilket även kan hända här. Sen om man ska se längre så kan livsmedelsförsörjningen påverkas när man inte kan odla som förut. 

Vilken roll ser ni att kommunen har i klimatomställningen?

En jätteaktiv roll, om man vill. Här vill man ju inte det utan det är marknaden som ska styra. Vi (S) har lagt ganska många motioner om att vår kommun ska ta en mer framträdande roll men idag saknas det politisk vilja och engagemang. 

Vilka är de tre motioner för klimatet som Socialdemokraterna har lagt som skulle ha genererat störst utsläppsminskningar den här mandatperioden ? 

Upphandlingspolicy med miljö och klimatkrav, anslutning till Klimatkommunerna för att ta lärdom av vad andra gör, sedan har vi lagt en motion om en strategi för utveckling av cirkulär ekonomi. Det är de tre viktigaste. Motionen om Klimatkommunerna är inte behandlad än, däremot har man röstat ner både den om cirkulär ekonomi och upphandling. Men jag kan inte svara på vilken utsläppsminskningen de hade genererat. 

Utsläppsdata från Klimatkollen.se visar att Täby ligger på 131 plats av Sveriges 290 i kommuner i takten på utsläppsminskningar, samt att vår koldioxidbudget är slut år 2027. Hur ser ni på kommunens resultat? 

Det är självklart under all kritik. Vi vill ju att kommunens egen verksamhet ska vara klimatneutral 2030 och kommunen som helhet 2040. 

Vilken lokal klimatpolitik får man om man röstar på Socialdemokraterna?

Vårt utökade krav på klimatneutralitet, inrätta en lokal klimatfond för småföretagare och utökad kollektivtrafik både inom kommunen och utanför, tex mot Kista och Upplands Väsby. Det är transporter och byggande som vi behöver åtgärda.

För att uppnå klimatneutralitet så vill vi ställa ökade krav på byggandet, som att bygga i trä och ställa krav på uppvärmning och solceller, men främst att ställa krav på att de som bygger gör det klimatneutralt. Sedan att ställa större krav i upphandling.

Vi vill avsätta 40 MKR i en lokal Klimatfond under mandatperioden, som syftar till att ekonomiskt kompensera småföretag i Täby som vill investera som syftar till att minska utsläppen. Men jag har inga siffror på  hur stora utsläppsminskningar det här skulle generera. 

Vi  i EHT har ju fått veta att Alliansen ålagt kommunstyrelsen att ta fram en Klimatstrategi. Vad hoppas ni i S att den ska leda till och om ni fick styra - vad skulle den innehålla?

Dels måste det vara mätbara mål i form av vad har vi nu och vad vill vi nå och hur ska vi nå det målet. Det måste vara tydligare riktlinjer till verksamheterna. Idag står det bara att man ska ha med klimatet i sina beslut, men jag tror man måste styra mycket mer där. 

En av de frågor som vi i Ett hållbart Täby tycker är de viktigaste för kommunen att arbeta med är att främja ett hållbart resande inom kommunen. Vi vill därför att Täby i likhet med många andra kommuner tar fram en seriös plan för hållbar mobilitet, där man tydligt anger mål för hur mycket utsläppen ska minska årligen och åtgärder för att detta ska ske.  Hur ställer ni er till detta?

Alldeles utmärkt tycker jag. Du måste ju ha en hållbar politik och alla de här planerna är ju en helhet som hänger ihop. Det greppet har man ju inte riktigt tagit. Vi har ju också lagt en motion om en laddplan, det ingår ju också i det här. 

Vi har också kommunicerat förslaget om ett Klimatpolitiskt råd i Täby, med Uppsala klimatprotokoll som förebild, som ett sätt för kommunen att samordna alla lokala aktörer i klimatomställningen. Hur ställer ni er till det? 

Det har vi lagt en motion om. Vi har pratat med politiker från Uppsala som har berättat om det där och det är ett fantastiskt initiativ. De har ganska många företag som är med där och företagen ligger ofta före oss kommuner, för de måste överleva och då vet de hur viktigt hållbarhet är. De har också visat hur de har fått ner koldioxidutsläppen i treårs perioder. 

Till sist - vilka tre valfrågor är viktigast totalt sett för Socialdemokraterna? 

Skolan, klimatet och välfärden.