Kristdemokraterna

Intervju med Christer Swaretz

Ordförande i Kristdemokraterna, Täby

(denna intervju skedde skriftligt)


Hej, Christer Swaretz, Ordförande i Kristdemokraterna Täby, och tack för att du deltar i Ett hållbart Täbys valbevakning! Hur tror ni att den globala uppvärmningens effekter kommer att drabba täbyborna?

Vi ser redan idag tydligt effekterna av den global uppvärmingen. Vintrarna blir kortare, mer snöfattiga och allmänt mildare samtidigt som somrarna uppvisar längre torrperioder. Detta stressar viktiga miljöer som skog, jordbruksmark och hav. Stressade skogsmiljöer leder till ökad brandrisk och mer omfattande skadedjursangrepp. Inom lantbruket leder långa torrperioder till försämrade skördar och Östersjön visar fortsatt tecken på övergödning och algblomning.

Vilken roll ser ni att kommunen har i klimatomställningen?

Täby Kommun har en viktig roll genom att informera och föregå som ett gott exempel för kommunen medborgare. Täbyalliansen har fått medborgarnas förtroende om att styra kommunen med deras förtroende. Den politik som därmed förts och kommer att föras svarar därför mot det förtroende som givits. Täbyalliansen agerar därför inte med dekret, förbud och förmaningar i miljöfrågor utan genom information, bonus/malus och som ett föredöme

Vilka är de tre åtgärderna för klimatet som Alliansen/KD har beslutat om under den här mandatperioden och som genererat störst utsläppsminskningar, och hur mycket har utsläppen minskat genom dessa åtgärder? 

Den tveklöst största källan till utsläpp i Täby är den trafik som Norrortsbor och Täbybor skapar när E 18 används till och från Stockholm. Här har lika tveklöst Framkomlighetsstrategin bidragit med att förbättra färdvägar och trafik. Men trafikfrågor är komplexa, så Framkomlighetstrategin kan även ha inneburit att fordon använts i större utsträckning, just pga ökad framkomlighet.  Den störst utsläppsminskningen i trafiken under pandemin är dock hänförlig till Coronapandemin och det ökande distansarbetandet under och efter pandemin. 

Täbyalliansen kan dock glädjande nog konstatera att koldioxidutsläppen i Täby, enligt Stockholm Environment Institute och deras verktyg Konsumtionskompassen, ligger bland de lägsta bland Sveriges kommuner. Enligt deras beräkningar släpper Täby ut 6,9 ton koldioxidekvivalenter per capita, att jämföra med ett riksgenomsnitt på 9 ton. 

Vilken är de tre viktigaste åtgärder som KD föreslår för Täby för att få ned utsläppen av växthusgaser, och hur mycket beräknas utsläppen minska genom dessa åtgärder?

Utbyggnaden och underhållet av gång- och cykelvägsnätet ska vara prioriterat i kommunens infrastruktursatsningar för att underlätta framförallt för barn och ungdom att förflytta sig mellan hem, skola och fritidsaktiviteter på egen hand.

Andelen kommunalt avfall som materialåtervinns ska öka samt att andelen restavfall och grovavfall ska minska samt att kommunen ska överta ansvaret för de returstationer som är utplacerade

Möjlighet till behovsanpassad tömning av insamlingskärl för hushåll, flerfamiljsfastigheter och verksamheter ska införas för att fortsätta modellen med bonus/malus.

Vi Kristdemokrater har inte ägnat åt några beräkningar i detta, vi ser hellre att det blir ungefär rätt snarare än exakt fel.

En av de frågor som vi i Ett hållbart Täby tycker är de viktigaste för kommunen är utsläppen från transporter, eftersom en så stor andel (70%) av utsläppen inom Täby kommer därifrån. Vilka förslag har ni för att uppnå hållbar mobilitet, dvs ett hållbart resande, i kommunen?
Vi Kristdemokrater vill här peka på det som påtalats ovan, dvs Framkomlighetstrategins fortsatta utveckling, bla med vår utbyggnad av GC- vägar mellan hem/skola/fritidsaktivitet, samt utbyggnaden av Roslagsbanan till Odenplan.
Kommuners upphandling är enligt både SKR och Region Stockholms klimatfärdplan ett viktigt verktyg för att minska klimatutsläppen i landet. KD har tillsammans med Täbyalliansen valt att rösta ner en motion om att använda Upphandlingspolicyn som ett klimatstyrande dokument - i den befintliga upphandlingspolicyn kan krav på utsläppsminskningar ställas så länge de inte är kostnadsdrivande. Vilka kommentarer har ni till detta?
Den motion som det refereras till syftade till att ställa upp en rad kostnadsdrivande krav utöver de som miljölagstiftningen ställer. Vi Kristdemokrater är måna om att värna medborgarnas skattemedel och vill därför att Täby ska följa svensk miljölagstiftning utan de kommunala särkrav, som motionen påkallade, som fördyrar inköp.
I det nödvändiga omställningsarbetet kommer det att krävas mycket samverkan mellan olika aktörer. Ett hållbart Täby föreslår att ett klimatpolitiskt råd inrättas lokalt i Täby, så att politiker/tjänstemän, näringsliv och föreningar tillsammans kan driva fram de nödvändiga utsläppsminskningarna. Vidare föreslår Ett hållbart Täby att kommunen tar stöd av andra kommuner, t ex i nätverk som Klimatkommunerna eller Viable Cities.  Hur ser KD på dessa förslag?
Med ledning av de uppgifter som Stockholm Environment Institute visar om koldioxidutsläpp per capita i Täby, se svar på fråga 3 ovan, har vi Kristdemokrater fog att tro att Täbys miljöarbete bär frukt. Täby är bland de kommuner som genererar minst utsläpp. Symbolåtgärder, såsom medlemskap i nätverk med högre utsläpp än Täby, synes därför fördyrande och ofruktbara.
En sista fråga,  när nu Kristdemokraterna snart går till val, vilka är era tre viktigaste valfrågor totalt sett?

Att få bukt med den samhällsröta som kriminalitet i allmänhet och gängkriminalitet i synnerhet som fått växa fram fritt under åtta år av Socialdemokratiskt/Miljö- och Centerpartistiskt vanstyre

Att få bukt med den energifattigdom, energiinstabilitet och galloperande prisutveckling  som fått växa fram fritt under åtta år av Socialdemokratiskt/Miljö- och Centerpartistiskt vanstyre

Att få bukt med de allt längre vårdköerna och det mänskliga lidande som detta inneburit för vårdtagare  som fått växa fram fritt under åtta år av Socialdemokratiskt/Miljö- och Centerpartistiskt vanstyre.