Vänsterpartiet

Svar från Vänsterpartiet


Fråga 1

Denna fråga ställdes inte till Vänsterpartiet eftersom partiet inte har någon plats i Täbys kommunfullmäktige. 


Fråga 2
Vilka är de viktigaste förslagen som ert parti har för kommande klimatarbete i Täby under resterande två år av mandatperioden? Hur mycket kommer utsläppen att minska jämfört med om dessa åtgärder inte genomförs?


Fråga 3
Vilka anser ni är de viktigaste konkreta förändringarna som bör genomföras i Täby, med tanke på klimatet, under de kommande tio åren? Vad tänker ni er att kommunen ska göra för att dessa förändringar ska komma till stånd? Hur stor procentuell minskning av växthusgas-utsläppen skulle de förändringar ni föreslår ge upphov till, jämfört med 2020 års nivåer?


Svar på fråga 2 och 3


Vi befinner oss i ett klimat nödläge. Nu krävs politiska beslut och nödvändiga åtgärder för att stoppa den globala uppvärmningen. Klimatfrågan måste prioriteras och finnas med i all planläggning och budgetarbete på alla politiska nivåer. Vänsterpartiet har ingen plats i kommunfullmäktige i Täby. Det innebär att vi inte har möjlighet att påverka kommunens politik.


Nedan har vi listat några punkter som vi anser är särskilt viktiga att driva i Täby om vi skulle få möjlighet att påverka.


1.  Politiker och tjänstemän i kommunen ska att avstå från fossilberoende resor

2. Vegetarisk måltid minst en dag i veckan på alla kommunens skolor, förskolor, äldreboende    etc. Detta ska även gälla privata inrättningar som kommunen bidrag till ekonomiskt och        lokalmässigt.

3. Starta ett arbete med att förse kommunens lokaler med solceller.

4. Installera el-laddstolpar vid större parkeringsplatser och vid kommunens lokaler.

5. Införa regler om att engångsmaterial inte ska användas vid förskolor, skolor, äldreboende etc

6. Återvinning ska vara en ledstjärna och uppmuntras i alla kommunens verksamheter inkl privata inrättningar som kommunen bidrag till ekonomiskt och lokalmässigt.

7. Fortsätta förbättra och utveckla cykelvägar inom kommunen.

8. Återta hemtjänsten i kommunal regi och organisera hemtjänsten så att resorna mellan olika användare begränsas.

9. Anordna hållbarhets- och klimatutbildning för alla kommunens anställda