Alliansen

Frågorna ställdes till de enskilda partierna.
M, L, C och KD valde att svara gemensamt i Täbyalliansens namn. 


Svar från Täbyalliansen - M, L, C och KD


Fråga 1
Vilka är de viktigaste förslagen för klimatarbetet i Täby som ert parti har stöttat eller lagt fram under den pågående mandatperioden? Hur mycket har/kommer utsläppen minska jämfört med om dessa åtgärder inte genomförts?


Alliansen har under mandatperioden bland annat beslutat att Täby kommun ska sträva efter att rankas bland de tio bästa kommunerna i landet inom hållbarhet vilket innebär att även klimatarbetet ska stärkas. Ett nytt hållbarhetsprogram är under utarbetande som en del av översiktsplanen med koppling till de globala Agenda 2030 målen, och kommunikationen vad gäller klimat och miljö har stärkts. En rad olika insatser har genomförts och pågår såsom arbetet med energi- och klimatrådgivning, cykelåtgärder enligt cykelplanen och arbetet för att öka antalet laddplatser för elbilar. Att behålla och utveckla den stora andelen grönyta vi har i kommunen har varit en medveten strategi för att bidra till rekreation, biologisk mångfald och tillika klimatnytta.


Täby kommun fortsätter även att verka för en utbyggnad av förnybar fjärrvärme genom det kommunala bolaget Täby miljövärme. Kommunen har också bland annat konverterat uppvärmningen i det egna fastighetsbeståndet så att beroendet av fossila bränslen minskat till nära noll. En bilpool med fordon som går på förnybara bränslen eller el har etablerats. Kommunen har också på olika sätt aktivt samverkat med regionen för att stärka kollektivtrafiken. Genom att utbyggnaden av bostäder och verksamheter koncentreras till kollektivtrafiknära lägen samt att Roslagsbanan nu byggs ut och på sikt ska förlängas till City via Odenplan, skapas förutsättningar för ökat kollektivtrafikresande och minskad belastning från trafiken. Att ange hur mycket utsläppen har minskat som en direkt följd av fattade kommunala beslut är inte möjligt.


Dels är kommunens rådighet att påverka dessa skeenden begränsad, dels kan vi bara spekulera kring vad som hade hänt om dessa beslut inte hade fattats. Den samlade statistiken kring energidata nationellt, regionalt och kommunalt är visserligen behäftad med en datafördröjning om ca 2 år, men allt tyder på att utvecklingen går i rätt riktning. Sedan beslutet om kommunens Klimat- och energistrategi fattades har koldioxidutsläppen minskat per Täbybo från en nivå på omkring 1,8 till 1,5 ton per invånare.


Fråga 2
Vilka är de viktigaste förslagen som ert parti har för kommande klimatarbete i Täby under resterande två år av mandatperioden? Hur mycket kommer utsläppen att minska jämfört med om dessa åtgärder inte genomförs?


Inom Alliansen har olika förslag diskuterats och det vi är överens om är att Täby kommun ska anpassa sina klimatmål till de nationella klimatpolitiska målen om ett klimatneutralt Sverige 2045. Att ta fram åtgärder som leder till att detta mål uppnås för Täby kommuns del är ett uppdrag till vår tjänstemannaorganisation. Ett arbete med att ta fram ett nytt hållbarhetsprogram där denna fråga adresseras pågår.


I detta ingår att fortsätta arbetet på den inslagna vägen. I det ingår även att fortsatt utveckla klimatanpassningsåtgärder, utveckla grönstrukturen (halva Täby grönt) och anpassa VA, dagvattenreningen och övrig infrastruktur för kommande klimatförändringar. Att i nuläget spekulera i hur mycket utsläppen kommer att minska går inte eftersom varken mål, åtgärder eller nationella styrmedel/förutsättningar finns fastställda.


Fråga 3
Vilka anser ni är de viktigaste konkreta förändringarna som bör genomföras i Täby, med tanke på klimatet, under de kommande tio åren? Vad tänker ni er att kommunen ska göra för att dessa förändringar ska komma till stånd? Hur stor procentuell minskning av växthusgas-utsläppen skulle de förändringar ni föreslår ge upphov till, jämfört med 2020 års nivåer?


En bred samverkan globalt, internationella och nationella politiska beslut krävs för att ny klimatanpassad teknik ska växa fram och snabbt ersätta befintlig fossilberoende teknik. Det kommunen kan göra är att verka i det sammanhanget som ges i det nationella regelverket. Kommunen kan och bör i den egna organisationen vidta åtgärder som ger effekt, såsom att förändra fordonsparken, ställa krav vid upphandling och på olika sätt klimatanpassa den egna verksamheten. Kommunen kan även genom en hållbar samhällsplanering skapa förutsättningar för en minskad belastning på klimatet inom Täby kommuns geografiska område. Vår bedömning är att en hållbar nivå för CO2-utsläpp är möjlig att uppnå även på kommunal nivå på kort tid genom ny teknik under förutsättning att ett teknikskifte till klimatanpassad teknik är ekonomiskt genomförbart.


Vi kan inte i detta skede göra bedömningar kring hur stor procentuell minskning av växthusgasutsläppen skulle kunna ske jämfört med 2020-års nivåer som en följd av åtgärder i Täby kommun.