Miljöpartiet

Svar från Miljöpartiet


Fråga 1
Vilka är de viktigaste förslagen för klimatarbetet i Täby som ert parti har stöttat eller lagt fram under den pågående mandatperioden? Hur mycket har/kommer utsläppen minska jämfört med om dessa åtgärder inte genomförts?


Fråga 2
Vilka är de viktigaste förslagen som ert parti har för kommande klimatarbete i Täby under resterande två år av mandatperioden? Hur mycket kommer utsläppen att minska jämfört med om dessa åtgärder inte genomförs?


Fråga 3
Vilka anser ni är de viktigaste konkreta förändringarna som bör genomföras i Täby, med tanke på klimatet, under de kommande tio åren? Vad tänker ni er att kommunen ska göra för att dessa förändringar ska komma till stånd? Hur stor procentuell minskning av växthusgas-utsläppen skulle de förändringar ni föreslår ge upphov till, jämfört med 2020 års nivåer?


Svar på fråga 1, 2 och 3


 • Bygga i trä. Detta är en motion som vi har fått avslag på men som kommer enligt våra beräkningar att sänka CO2 utsläppen med 10%.
 • Återplantering av träd. För varje träd som tas ned ska två nya planteras. Svårt att möta 
 • Fler våtmarker för att ta upp CO2
 • Förbättrad psykisk hälsa genom rörelse. Minskade psykofarmaka i våra vatten som våra vattenverk inte kan ta bort och där denna läkemedelscoctail gör fertiliteten hos våra fiskar sämre. Stor satsning på psykisk hälsa bland våra barn och ungdomar via EHT-teamet för att dessa barn/ungdomar äter psykofarmaka. 
 • Giftfri vardag hos våra barn - ta bort plaster och andra cancerogena produkter såväl som ta bort målarfärger med gifter som finns i förskolor och skolor
 • Byte av konstgräsfyllning till kork - giftiga plastgranulater som gör att dessa kommer ut i våra vatten och äts av fisk.
 • Ökad taxa för de hushåll som inte källsorterar sitt matavfall
 • Solpaneler på kommunens alla fastighetstak som fler sedumtak för att minska CO2 samt rena vatten. Vi ser även att det används på väggar.
 • Förbättrad rening av vatten på våra äldreboende där mycket av läkemedelsanvändningen sker alltså att rena närmare källan i den mån det går. Finns idag tester på detta som sker och här vill vi att kommunen ska gå in och vara delaktiga i detta. 
 • Använda vatten från handfaten till att spola toaletten med så att inte vi behöver rent vatten för att spola med.
 • Ökad mätning av våra badsjöar och rening av dessa för att minska möjligheten av ecolibakterier.
 • Säkra att rena Vallentunasjön (i samverkan med Vallentuna) för att göra den mer badbar. Kemikalier från Vallentuna kemtvätt finns i botten sedimentet på sjön.
 • Minskat byggande för att bevara våra gröna områden för ta upp CO2 men också ge våra medborgare till närhet till park/skog såväl som äng. 
 • Mer närodlade, och vegetarisk mat i våra skolor och äldreboende. Vi vet att detta är en STOR CO2 bov så här vill vi se att kommunen är tydliga med att ändra på detta.
 • Underlätta för cykling med bättre skyltning och separata gång och cykelstråk.
 • Vi har motionerat om bättre källsortering och bostadsnära.